Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Czechoslovakian state citizenship of Slovaks transferred from Hungary

Československé štátne občianstvo Slovákov presídlených z Maďarska

Autor:

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sutaj@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The paper is dealing with the question of status of Slovaks transferred from Hungary, who came to the Slovak and Czech territory in frame of population exchange between Czechoslovakia and Hungary. The attention is especially given to the differences between the status of Slovaks from Hungary and further groups of Slovaks  - countrymen, who returned to their county after the end of World War II. The paper is also tracking the process of state citizenship attainment by these groups.

Bibliografické informácie (sk)

ŠUTAJ, Štefan. Československé štátne občianstvo Slovákov presídlených z Maďarska. Človek a spoločnosť, 2005, roč. 8, č. 1.

Bibliographic information

ŠUTAJ, Štefan. Czechoslovakian state citizenship of Slovaks transferred from Hungary. Individual and Society, 2005, Vol. 8, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok