Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Language Myths and Their Intentions

Jazykové mýty a ich poslanie

Autor:

Viktor Krupa, Ústav orientalistiky SAV, kaorvikr@savba.sk

Slavomír Ondrejovič, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, slavoo@juls.savba.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

In addition to myths that narrate about the creation of the world and appeared in the bygone past, myths of a different kind accompany even the peoples of modern era. These myths as a rule reinforce the self-consciousness of a people, defend it against the surrounding ethnic communities and sometimes ridicule them. Such myths concerned with linguistic issues are known to occur in Japan, Turkey, Hungary and also in many other countries, not excluding the Slavic world. In the past they might have degenerated into a quasi-political ideology.

Bibliografické informácie (sk)

KRUPA, Viktor - ONDREJOVIČ, Slavomír. Jazykové mýty a ich poslanie. Človek a spoločnosť, 2005, roč. 8, č. 2.

Bibliographic information

KRUPA, Viktor - ONDREJOVIČ, Slavomír. Language Myths and Their Intentions. Individual and Society, 2005, Vol. 8, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok