Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Development and status of employment in region of Košice in years 2003 – 2004

Vývoj a stav zamestnanosti v Košickom regióne v rokoch 2003–2004

Autor:

Dušan Vitko, Technická univerzita v Košiciach, dusan.vitko@tuke.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The introduction of the article describes demographic situation in Kosice region. Consenquently, it analyzes employment in Kosice region according to OKEC and that is in yeras: 2003 and 2004. It documents causes and contingency of the given state.

Bibliografické informácie (sk)

VITKO, Dušan. Vývoj a stav zamestnanosti v Košickom regióne v rokoch 2003 – 2004. Človek a spoločnosť, 2005, roč. 8, č. 3.

Bibliographic information

VITKO, Dušan. Development and status of employment in region of Košice in years 2003 – 2004. Individual and Society, 2005, Vol. 8, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok