Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Minority government policy in Hungary after the change of political system

A magyar kormányok kisebbség politikája a rendszerváltás óta

Autor:

Sáposová Zlatica, Spoločenskovedný ústav SAV, saposova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Demokraticky zvolené vlády v Maďarsku od roku 1990 a ich vládny program predstavuje politiku smerovania k ochrane národnostných menšín. Zlepšovanie pozície národnostných menšín pomocou právnych úprav dokladuje skutočnosť, že Maďarsko prikladá v tomto období veľký význam uplatňovaniu práv etnických menšín. Cieľom národnostnej politiky Maďarska v poslednom desaťročí založenej na konsenze medzi väčšinovým národom a menšinami, je vytvoriť také prostredie, ktoré by napomáhalo svojou podstatou k zachovaniu identity menšín a to na základe právnych ustanovení prostredníctvom slobodného uplatňovania ich práv v zákonne vymedzenom rámci. Ochrana a podpora práv menšín sa prejavuje v štyroch oblasti: tvorba legislatívy, budovanie inštitúcií, finančná podpora, postoj verejnosti k národnostným menšinám.

Abstract

Democratically elected government in Hungary since 1990 and is a government program policy direction for the Protection of National Minorities. Improving the position of national minorities by means of laws evidences the fact that in Hungary attaches great importance to this period realization of the rights of ethnic minorities. The aim of national policy in Hungary in the last decade based on consensus between the majority and minority nations, is to create an environment conducive to the preservation of its nature and identity of minorities on the basis of legal provisions through the free exercise of their rights legally defined framework. The protection and promotion of minority rights is manifested in four areas: the drafting of legislation, institution building, financial support, public attitudes to ethnic minorities.

Bibliografické informácie (sk)

SÁPOSOVÁ, Zlatica. A magyar kormányok kisebbség politikája a rendszerváltás óta. Človek a spoločnosť, 2005, roč. 8, č. 4.

Bibliographic information

SÁPOSOVÁ, Zlatica. Minority government policy in Hungary after the change of political system. Individual and Society, 2005, Vol. 8, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok