Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Values and Value Orientation of Family Responsibilities Inhabitants living in Kosice Self-Governing Region

Hodnoty a hodnotová orientácia osôb s rodinnými povinnosťami v košickom kraji

Autor:

Lucia Ištvániková, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, istvanik@saske.sk

Michal Kentoš, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, kentos@saske.sk

Martin Čižmárik, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, cizmarik@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The analysis of value orientation of inhabitants living in the Kosice self-governing region has become one of the main parts of the paper. The data were being obtained from July – August 2005, from 1024 citizens, who were living in small villages with 1000 inhabitants in maximum. The data were collected with the help of questionnaire entitled Schwartz Value Survey, which analyzed value types and value orientation of each respondent. The data were evaluated statistically, using a mathematical program SPSS and we also used a method called preferential order of value types. Statistically significant differences were found out between men and women, employed and unemployed, gender and employed / unemployed, extreme groups, among age groups and in the group of adults taking care of handicapped people.

Bibliografické informácie (sk)

IŠTVÁNIKOVÁ, Lucia - KENTOŠ, Michal - ČIŽMÁRIK, Martin. Hodnoty a hodnotová orientácia osôb s rodinnými povinnosťami v košickom kraji. Človek a spoločnosť, 2005, roč. 8, č. 4.

Bibliographic information

IŠTVÁNIKOVÁ, Lucia - KENTOŠ, Michal - ČIŽMÁRIK, Martin. Values and Value Orientation of Family Responsibilities Inhabitants living in Kosice Self-Governing Region. Individual and Society, 2005, Vol. 8, No.

Článok v PDF

Zdieľať článok