Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Influencing Error of Central Tendency in Self-rating Scales

Influencing Error of Central Tendency in Self-rating Scales

Autor:

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, vyrost@saske.sk

 František Baumgartner, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, baumgar@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Príspevok prináša informácie o možnosti ovplyvňovať chybu centrálnej tendencie v posudzovacích škálach. Bol použitý 5-bodový a 4-bodový odpoveďový škálový formát v 6 položkách metodiky zameranej na sebahodnotenie. Výsledky ukázali, že vynechanie stredného bodu odpoveďovej škály zvyšuje výskyt súhlasných odpovedí na krajné body škály a v tom zmysle pomáha eliminovať chybu centrálnej tendencie. V závere príspevku sa diskutujú otázky možných technických a etických dôsledkov takéhoto postupu v empirickom výskume.

Abstract

This paper reports about the possibility to influence the error of central tendency in the evaluation scales. Was used 5-point and 4-point format in your Answer Skalová 6 items methodology to self. The results showed that the omission of the midpoint of response range, the frequency of affirmative responses to the range of endpoints and the sense helps to eliminate the error of central tendency. In the end of the article to discuss the possibility of technical and ethical implications of such a procedure in empirical research.

Bibliografické informácie (sk)

VÝROST, Jozef - BAUMGARTNER, František. Ovplyvňovanie chyby centrálnej tendencie v posudzovacích škálach. Človek a spoločnosť, 2005, roč. 8, č. 4.

Bibliographic information

VÝROST, Jozef - BAUMGARTNER, František. Influencing Error of Central Tendency in Self-rating Scales. Individual and Society, 2005, Vol. 8, No. 4. 

Článok v PDF

Zdieľať článok