Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Structural Model of Coping with Unemployment

Structural Model of Coping with Unemployment

Autor:

Denisa Fedáková, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, dfedak@saske.sk

Miroslav Frankovský, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, franky@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Podľa štatistických analýz EUROSTAT-u je nezamestnanosť aktuálnym problémom mnohých Európskych krajín. Je problémom, ktorý prekračuje hranice jednotlivých štátov, čo sa odráža v pozornosti, ktorá je tejto problematike venovaná na úrovni EÚ. Pri štúdiu nezamestnanosti je však dôležité zohľadniť popri celoeurópskom pohľade aj konkrétne, predovšetkým kulturálne a situačné charakteristiky jednotlivých krajín. V rámci uvedeného všeobecného vymedzenia výskumu nezamestnanosti  je pozornosť dominantne sústredená na zvládanie situácie nezamestnanosti. V príspevku prezentujeme návrh štrukturálneho modelu zvládania situácie nezamestnanosti v špecifických podmienkach SR (reštrukturalizácia, vysoká miera nezamestnanosti, nedostatočná spoločenská skúsenosť s nezamestnanosťou). Vychádzame z koncepcie zvládania, prezentovanej metodikou COPE (Carver, Scheier, Weintraub, 1989), ktorá bola prispôsobená  špecifickej situácii nezamestnanosti, bežne sa vyskytujúcej v našich podmienkach. Návrh štrukturálneho modelu latentných premenných zvládania situácie nezamestnanosti vychádza z výsledkov exploračnej faktorovej analýzy získaných údajov na vzorke 729 nezamestnaných. V závere príspevku diskutujeme možnosti globálnejšej platnosti (cros-kulturálnej platnosti) tak uvedeného modelu ako aj modelov tohto typu všeobecne.

Abstract

In this paper we present the design of a structural model of coping unemployment in the specific SR (restructuring, high unemployment, lack of social experience with unemployment). Based on the concept of coping, the presented methodology COPE (Carver, Scheier, Weintraub, 1989), which was adapted to the specific situation of unemployment, commonly occurring in our country. Proposal structural model of latent variables coping unemployment based on the results of an exploratory factor analysis of the data collected on a sample of 729 unemployed. In conclusion, the paper discusses the possibility of a more global force (cros-cultural force) so that model as well as models of this type in general.

Bibliografické informácie (sk)


 FEDÁKOVÁ, Denisa - FRANKOVSKÝ, Miroslav. Návrh štrukturálneho modelu zvládania situácie nezamestnanosti. Človek a spoločnosť, 2005, roč.. 8, č. 4.

Bibliographic information

FEDÁKOVÁ, Denisa - FRANKOVSKÝ, Miroslav. Structural Model of Coping with Unemployment. Individual and Society, 2005, Vol. 8, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok