Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 1

Original Articles

Guilds, artisans and market Kežmarku (16th-18th century)

Miriam Lengová, mlengova@hotmail.com 

Hungarians and Germans in the legal system of CSR and Slovakia since year 1918 till year 1989

Ľudmila Somorová, somorova@pravo.upjs.sk 

Discussion

Noetic Scepticism – an Important Feature of the History of European Thinking

Zdeněk Novotný, novotny@ro.inext.cz 

The People's justice in Slovakia after World War II and trial with Nilasi on the District people's court in Košice

Radoslav Maskaľ, Spoločenskovedný ústav SAV, maskal@saske.sk 

Reviews and anotations

Stipta István: Dejiny súdnej moci v Uhorsku do roku 1918. Košice: Nica 2004, 226 s. (A magyar bírósági ítélkezési rendszer története 1918-ig)

Zlatica Sáposová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, saposova@saske.sk 

Reports

Report from the Scientific Conference “Ludaks and Communists: Competitors? Allies? Opponents?”, Banská Bystrica

Radoslav Maskaľ, maskal@saske.sk

Report from the Scientific Conference “The Ukrainian Insurgent Army in History of the Post-War Slovakia (1945–1947)”

Otto Kostelný, Otto.Kostelny@fsi.utc.sk 

1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok