Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Distinguishing features ethnic Hungarian governments policy changes in the political system

A magyar kormányok nemzetpolitikájának jellemző vonásai a rendszerváltás óta

Autor:

Zlatica Sáposová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, saposova@saske.sk


ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Demokraticky zvolené vlády v Maďarsku od roku 1990 a ich vládne programy za jednu z významných oblastí považujú politiku orientovanú na ochranu maďarských národnostných menšín žijúcich za hranicami Maďarska. Všetky vlády (pravicové či ľavicové)  počas 16 rokov zdôrazňovali významnú úlohu národnej politiky, ktorá sa stala centrálnou otázkou zahraničnej politiky Maďarskej republiky. Doterajšie maďarské vlády považovali ochranu a podporu maďarských menšín žijúcich za hranicami Maďarska za národnú ale aj morálnu úlohu. Realizácia menšinovej politiky každej z vlád prebiehala iným spôsobom,  čo vyplývalo aj z toho, že aj keď ústava zakotvuje podporu maďarským menšinám v zahraničí,  neurčuje formy a metódy realizácie  podpory menšinám.

Abstract

Democratically elected government in Hungary since 1990 and government programs as one of the major areas considered policy aimed at safeguarding the Hungarian national minorities living beyond the borders of Hungary. All governments (right-wing or left-wing) for 16 years emphasized the important role of national policy, which has become central to the foreign policy of Hungary. The previous Hungarian government considered the protection and promotion of Hungarian minorities living beyond the borders of Hungary as a national but also a moral role. Implementation of minority policy of the governments of each ran a different way, which resulted from the fact that although the Constitution provides support for Hungarian minorities abroad, does not specify the form and methods of implementation support for minorities.

Bibliografické informácie (sk)

SÁPOSOVÁ, Zlatica. A magyar kormányok nemzetpolitikájának jellemző vonásai a rendszerváltás óta. Človek a spoločnosť, 2006, roč. 9, č. 2.

Bibliographic information

SÁPOSOVÁ, Zlatica. Distinguishing features ethnic Hungarian governments policy changes in the political system. Individual and Society, 2006, Vol. 9, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok