Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The Aims and Wishes of University Students in the Relation to Cognitive and Emotional Component of Well – being

Ciele a želania vysokoškolských študentov vo vzťahu ku kognitívnemu a emocionálnemu komponentu subjektívnej pohody

Autor:

Lucia Ištvániková, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, istvanik@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

An aim of this work was to find out a relationship of aims and wishes of university students to cognitive and emotional component of well – being. Data were collected from the university students in Košice and Prešov. For the data completion we used the Scale of satisfaction with life which measures a cognitive component of well – being, Afectometer for measuring a perceptions of positive and negative emotions and MSQ questionnaire which provides information about aims and wishes of participants. The completed data were analysed by content analysis and statistics program SPSS using the function One – Way Anova. Hypotheses were confirmed in 17 categories formed by us from 24 statistically significant results. In spite of partial confirmation of hypotheses, achieved outcomes correspond with our assumption, meaning, setting aims and forming wishes relate to cognitive and emotional component of well – being.

Bibliografické informácie (sk)

IŠTVÁNIKOVÁ, Lucia. Ciele a želania vysokoškolských študentov vo vzťahu ku kognitívnemu a emocionálnemu komponentu subjektívnej pohody. Človek a spoločnosť, 2006, roč. 9, č. 3.

Bibliographic information

IŠTVÁNIKOVÁ, Lucia. The Aims and Wishes of University Students in the Relation to Cognitive and Emotional Component of Well – being. Individual and Society, 2006, Vol. 9, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok