Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Non-farmer family in Slovakia. Subject, history and recent research results

Neroľnícka rodina na Slovensku. Predmet, dejiny a novšie výsledky bádania

Autor:

Marta Botiková, botikova@fphil.uniba.sk

ISSN: 1335-3608

Bibliografické informácie (sk)

BOTIKOVÁ, Marta. Neroľnícka rodina na Slovensku. Predmet, dejiny a novšie výsledky bádania. Človek a spoločnosť, 2006, roč. 9, č. 4. 

Bibliographic information

BOTIKOVÁ, Marta. Non-farmer family in Slovakia. Subject, history and recent research results. Individual and Society, 2006, Vol. 9, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok