Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Gender Differences in Pious Considerations in Late Medieval Urban Wills: A Case-Study of Pressburg (Bratislava)

Rodové diferencie v prejavovaní zbožnosti v neskorostredovekých mestských testamentoch: Prípadová štúdia Bratislavy

Autor:

Judit Majorossy, majorossyj@gmail.com

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Príspevok využíva posledné vôle ako nástroje na štúdium každodenného náboženského života. Snaží sa priblížiť vnímanie zbožnosti stredovekých žien a mužov v jednom z miest Uhorského kráľovstva - v Prešporku, dnešnej Bratislave - v období neskorého stredoveku. Na základe hĺbkovej analýzy ukazuje, ako emócie na jednej strane (u žien) a praktickosť na druhej strane (u mužov) charakterizovali rodové preference v určitých typoch testamentárnych donácií mešťanov v neskorom stredoveku.

Abstract

Post wills uses as tools for the study of everyday religious life. It seeks to bring medieval piety perceptions of women and men in one of the cities of the Hungarian Kingdom - in Pressburg, today Bratislava - in the late Middle Ages. Based on in-depth analysis shows how emotions on the one hand (women) and practicality on the other (men) have characterized gender preferences in certain types of testamentary donations burghers in the late Middle Ages.

Bibliografické informácie (sk)

MAJOROSSY, Judit. Rodové diferencie v prejavovaní zbožnosti v neskorostredovekých mestských testamentoch: Prípadová štúdia Bratislavy. Človek a spoločnosť, 2006, roč. 9, č. 4.

Bibliographic information

MAJOROSSY, Judit. Gender Differences in Pious Considerations in Late Medieval Urban Wills:  A Case-Study of Pressburg (Bratislava). Individual and Society, 2006, Vol. 9, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok