Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských viedISSN 1335-3608

Človek a spoločnosť


Internetový časopis Človek a spoločnosť je recenzované periodikum vychádzajúce 4 krát ročne. Časopis uverejňuje pôvodné (doteraz nikde nepublikované) teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, diskusné príspevky, recenzie, anotácie, správy z vedeckých podujatí.

Internetový časopis Človek a spoločnosť: Individual and Society patrí medzi časopisy s otvoreným prístupom, ktorý využíva model financovania, kde čitateľ aj inštitúcie majú nespoplatnený prístup. Podporujeme práva užívateľov "čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť a hľadať plné texty štúdií", ktoré sú v časopise. Celý obsah je voľne dostupný.

Časopis je evidovaný v rámci databáz:

ERIH PLUS

EBSCO

INDEX COPERNICUS

CEEOL  (Central and Eastern European Online Library)

CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

DOAJ  (Directory of Open Access Journals)


Celý obsah časopisu je voľne dostupný na nekomerčné účely. Užívatelia môžu kopírovať, distribuovať materiály a vychádzať z nich, pokiaľ citujú zdroj. Časopis nevyberá poplatky za uverejnenie príspevkov.


Publikačná etika

Autori poskytujú pre časopis pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied. Autori poskytujú svoje rukopisy exkluzívne časopisu Človek a spoločnosť a pred rozhodnutím redakčnej rady ich neuverejnia v iných časopisoch. Odoslanie rovnakého rukopisu do viac než jedného časopisu súčasne predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.

Všetci autori majú vo svojom rukopise zverejniť akýkoľvek finančný alebo iný stret záujmov, ktorý by mohol ovplyvniť výsledky alebo interpretáciu ich rukopisu. Mali by byť zverejnené všetky zdroje finančnej podpory pre projekt.

Správna a úplná citácia autorov musí byť vždy uvedená. Pri citovaní musí autor práce dodržiavať etické normy vo vzťahu k cudzím myšlienkam a výsledkom, ktoré sú obsiahnuté v iných dokumentoch (v použitej literatúre). Pri odkazoch na publikované zdroje musí byť jasné označenie toho, čo sa preberá, od koho sa preberá a presná identifikácia zdroja, z ktorého sa preberá informácia.

Etické zásady časopisu Človek a spoločnosť vychádzajú z princípov dobrých publikačných mravov definovaných medzinárodným fórom Committee of Publication Ethics (Výbor pre publikačnú etiku).


Vydavateľ: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav

Adresa vydavateľa: Karpatská 5, 040 01 Košice

Tel./fax: +421 (55) 625 5856

E-mail: durkovska@saske.sk; cas@saske.sk


Redakčná rada

Hlavný redaktor: 

prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Košice

Zástupcovia hlavného redaktora: 

PaedDr. Marián Gajdoš, CSc.,  Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Košice 

prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc., Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Košice

Výkonný redaktor: 

Mgr. Mária Ďurkovská, PhD., Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Košice


Členovia redakčnej rady zo zahraničia:

doc. PhDr. František Baumgartner, CSc., Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

Dr. hab. Bohdan Halczak, prof. UZ, Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Historii Prawa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Zielonogórski

prof. Erika Harris PhD., BA, Departmentof Politics, University of Liverpool

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., Ústav historických věd - Oddelení historie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě

prof.dr hab. Urszula Swadźba, Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach

doc. PhDr. László Szarka, CSc., Történettudományi Intézet, Magyar Tudományos Akadémia Budapest

prof. Vidnianskyi Stepan V., Institute of History of Ukraine, The National Academy of Sciences of Ukraine