Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Kontakt


Adresa vydavateľa: 
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Spoločenskovedný ústav
Karpatská 5, 040 01 Košice
Tel./fax: +421 (55) 625 5856

E-mail: cas@saske.sk


Hlavný redaktor: 

prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., Košice; sutaj@saske.sk


Zástupcovia hlavného redaktora: 

PaedDr. Marián Gajdoš, CSc., Košice; gajdosm@saske.sk

prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc., Košice; vyrost@saske.sk

Výkonný redaktor: 

Mgr. Mária Ďurkovská, PhD., Košice; durkovska@saske.sk