Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Pokyny pre autorov

POKYNY PRE AUTOROV

application/pdf POKYNY PRE AUTOROV

application/pdf ČESTNÉ VYHLÁSENIEPokyny pre prispievateľov do časopisu Človek a spoločnosť

Internetový časopis Človeka spoločnosť je recenzované periodikum vychádzajúce 4 krát ročne. Časopis uverejňuje pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, diskusné príspevky, recenzie, anotácie, správy z vedeckých podujatí.

●  Príjem príspevkov

Vzhľadom na snahu redakcie indexovať časopis v databáze SCOPUS sú do redakčného pokračovania prednostne prijímané články napísané v anglickom jazyku. 

Okrem toho redakcia prijíma príspevky v slovenskom a českom jazyku. Rukopis zašlite na e-mailovú adresu durkovska@saske.sk alebo cas@saske.sk

●  Recenzné konanie a rozhodnutie o publikovaní

Každý príspevok je posúdený dvoma recenzentmi, pričom recenzné konanie je obojstranne anonymné. Podľa pripomienok recenzentov môže byť práca vrátená autorovi na doplnenie alebo prepracovanie. Zaslaním príspevku do redakcie nevzniká autorovi právny nárok na jeho uverejnenie. 

Záverečné rozhodnutie vo veci akceptácie alebo zamietnutia príspevku je v plnej kompetencii redakčnej rady. Výsledok redakčného pokračovania je autorom oznámený do 90 dní od prijatia príspevku do redakcie.  V ojedinelých prípadoch môže redakčné pokračovanie trvať aj dlhší čas. Za štylistickú a pravopisnú stránku príspevku zodpovedajú autori. Závažné jazykové nedostatky môžu byť dôvodom neprijatia (odmietnutia) príspevku. Redakcia si vyhradzuje právo vykonávať drobné štylistické úpravy textu bez priebežnej konzultácie s autorom s tým, že autor sa s nimi oboznámi pri autorskej korektúre. Redakcia podľa vlastného uváženia rozhoduje o zaradení príspevkov  do jednotlivých čísel a  vyhradzuje si právo  na zamietnutie textov, ktoré nekorešpondujú s obsahovým zameraním časopisu, nedosahujú jeho odbornú úroveň, ktoré nerešpektujú stanovené pokyny pre autorov alebo neprejdú recenzným pokračovaním. 

●  Náležitosti a štruktúra príspevku 

o názov príspevku 

o  názov príspevku v anglickom jazyku 

o  údaje o autorovi/autoroch (meno a priezvisko, celý názov a  adresa pracoviska, e-mail)

o  4– 7 kľúčových slov v anglickom jazyku a v jazyku v ktorom je príspevok napísaný

o  abstrakt v anglickom jazyku a jazyku, v ktorom je príspevok napísaný (1000 - 1500 slov), ktorý musí obsahovať účel (cieľ) výskumu, zvolené metódy a hlavné výsledky a závery príspevku

o  vlastný text príspevku

o  zoznam použitej literatúry (citovaná literatúra je zoradená tak, aby všetci autori citovaní v texte boli uvedení v zozname použitej literatúry)

o ak bol výskum podporený v rámci grantovej úlohy, identifikačné údaje je potrebné uviesť na konci rukopisu


●  Rozsah príspevku

o  Vedecká štúdia (odporúčaný rozsah do 36 000 znakov vrátane medzier). 

Obsahuje pôvodné alebo syntetizujúce výsledky výskumu autora.

o Odborný článok (odporúčaný rozsah do 27 000 znakov).

Obsahuje odborné zistenia z oblasti výskumu alebo praxe. 

o Diskusia  (odporúčaný rozsah do 18 000 znakov).

Reaguje na aktuálne podnety z výskumu, riešenia metodologických otázok, ... 

o  Recenzia (odporúčaný rozsah do 9 000 znakov).

Kritické posúdenie vedeckej alebo odbornej knižnej publikácie vypracované nanajvýš tri roky od vydania recenzovanej publikácie, pričom autor recenzie nevyužíva ani nepreberá od autora recenzovaného diela myšlienky, ale hodnotí alebo upozorňuje na recenzovanú publikáciu. Obsahuje údaje o autorovi recenzovanej publikácie, názov, miesto vydania, vydavateľstvo a rok vydania, informáciu o tematickom zameraní publikácie a hodnotenie jej prínosu. 

o  Správa z vedeckého podujatia (odporúčaný rozsah do 5 400 znakov).

Obsahuje údaje o podujatí – názov, usporiadateľ, dátum, ďalšie okolnosti priebehu podujatia, vyjadrenie ku kvalite a významu podujatia.


●  Úprava textu

Font písma: Times New Roman, veľkosť písma: 12 bodov (v poznámkach pod čiarou 10 bodov), riadkovanie:jednoduché (1,0). Do textu sa nevkladajú hlavičky a päty strán, rovnako ani čísla strán. Poznámky písať pod čiaru a nie na koniec príspevku. Používajte príkaz Referencie a následne Vložiť poznámku pod čiarou. Skratky pri prvom použití riadne vysvetliť celým textom a nepoužívať ich v nadpisoch statí, v nadpisoch tabuliek a grafov. Nepoužívajte formátovanie, podčiarkovanie textu a VERZÁLKY (veľké písmená). Nedeľte slabiky na konci riadku. Označenie tabuľky: Tabuľka 1: Názov tabuľky (nad tabuľkou). Označenie grafického objektu: Obrázok 1: názov obrázku (nad obrázkom) Akýkoľvek obrázok vložený v texte je potrebné nahrať na osobitný súbor /jpg/ a priložiť spolu s príslušným článkom na publikovanie. 


●  Uvádzanie bibliografických odkazov je možné dvoma spôsobmi:

o podľa normy APA, 

o podľa normy STN ISO 690

UVÁDZANIE BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV VYCHÁDZAJÚCE Z NORIEM APA (American Psychological Association)

Tlačené zdroje

1.Citácia monografie (vrátane zborníka)

 • Hloušková, L. (2008). Proměna kultury školy v pedagogických diskurzech. Brno:  Masarykova univerzita.
 • Zounek, J., & Šeďová, K. (2009). Učitelé a technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím. Brno: Paido.
 • Pol, M., Rabušicová, M., & Novotný, P. (2006). Demokracie ve škole. Brno:  Masarykova univerzita.
 • Malewski, E. (Ed.). (2012, in press). Curriculum studies handbook: The next moment. New York: Routledge.
 • Maňák, J., & Janík, T. (Eds.). (2005). Orientace české základní školy. Brno:  Masarykova univerzita.

2. Citácia príspevku v monografickej publikácii (vrátane zborníka)

 • Miková, M., & Janík, T. (2007). Pořizování videozáznamu jako metoda sběru dat. In R. Švaříček & K. Šeďová, et al., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách (s. 192–201). Praha: Portál.
 • Kolář, J., Nehyba, J., & Lazarová, B. (2011). Osobnostně sociální rozvoj – o významu pojmu optikou pedagogického diskursu. In T. Janík, P. Knecht, & S. Šebestová, Konference České asociace pedagogického výzkumu (s. 349–355). Brno: Masarykova univerzita.

3. Citácia príspevku v časopise

 • Šeďová, K. (2012). Žáci se smějí učitelům: Podoby a funkce školního humoru zaměřeného na učitele. Pedagogická orientace, 22(1), 41–65.
 • Pol, M., Hloušková, L., Novotný, P., & Sedláček, M. (2012). Profesní dráha ředitelů základních škol: od fáze profesní jistoty k novým výzvám. Studia paedagogica, 15(1), 65–84.
 • Veenman, M., Wilhelm, P., &  Beishuisen, J. (2004). The relation between intellectual and metacognitive skills from a developmental perspective. Learning and Instruction, 14(1), 89–104.

4. Citácia monotematického čísla časopisu

 • Chvál, M., Michek, S., & Pol, M. (Eds.). (2010). Evaluace ve škole [Special issue]. Orbis scholae, 4(1).

5. Citácia kvalifikačnej práce

 • Trnková, K. (2007). Málotřídní  školy a faktory ovlivňující jejich fungování (Disertační práce). Dostupné z https://is.muni.cz/auth/th/8942/ff_d/cele-po_korekci.pdf
 • Valenta, M. (1996). Tvorba učebnic dějepisu pro mentálně retardované žáky (Disertační práce). Olomouc: PdF UP.

Elektronické zdroje

1. Elektronická monografia

2. Príspevok v elektronickej monografii (zborníku)

3. Článok v elektronickom časopise

Viac informácií nájdete na: 

http://www.apastyle.org/

http://www.uet.sav.sk/files/sn_pravidla-citovania.pdf 

http://www.phil.muni.cz/wups/home/studium/informace/diplomova-prace/citace.doc/view Spôsob citovania a písania poznámok v texte

Citovanie literatúry v texte:

Priezvisko autora alebo autorov, potom rok vydania, napr. (Carver, Scheier, 1994).

Ak ide o doslovný citát v úvodzovkách uvádza sa aj strana, napr. (Carver, Scheier, 1994, 253).

V prípade, že počet autorov príspevku je 4 a viac uvedie sa meno prvého autora a „et al.“, napr. (Výrost et al., 1995). 

Zoznam literatúry sa uvádza na konci príspevku v abecednom poradí autorov. V prípade kolektívnych výstupov sa uvedú všetci spoluautori.UVÁDZANIE BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV VYCHÁDZAJÚCE Z NORIEM ISO 690


1.  Odkaz na monografiu (1 – 3 autori)

ČELOVSKÝ, Bořivoj. Mnichovská dohoda 1938. Ostrava : Tilia, 1999, s. 265.

GEBHART, Jan – KULÍK, Jan. Druhá republika 1938 – 1939. Praha : Paseka, 2004, s. 77.  Dve alebo tri mená sa navzájom oddeľujú spojovníkom s medzerami po oboch stranách spojovníka.

2.  Odkaz na monografiu (viac ako 3 autori)  

MOSNÝ, Peter et al. Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia. Krakow : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 56-58.

Čísla strán v rozpätí strán sa uvádzajú so spojovníkom.

3.  Odkazna zborník ako celok

BYSTRICKÝ, Valerián (Ed.). Slovensko v politickom systéme Československa : Materiály z vedeckého sympózia Častá 11. – 13. novembra 1991. Bratislava : Historický ústav SAV, 1992.

Ako prvý údaj sa uvádza meno editora, ak má primárnu zodpovednosť za zostavenie diela. Pri viacerých zostavovateľoch meno prvého na titulnom liste.

Osoby, ktoré majú sekundárnu zodpovednosť (napr. vedeckí redaktori, editori, prekladatelia...), sa uvádzajú za názvom. 

Slovenská veda : zborník zo 14. medzinárodnej konferencie. Ed. Elena Nedorostová. Bratislava : Veda, 2001.

4.  Odkaz na štúdiu v zborníku alebo kolektívnej práci

ZELENÁK, Peter. Maďarská menšina v geopolitických reláciách Slovenska. In PEKNÍK, Miroslav (Ed.). Pohľady na slovenskú politiku: Geopolitika – Slovenské národné rady – Čechoslovakizmus. Bratislava : Veda, 2000, s. 199-227.

5.  Odkaz na štúdiu publikovanú v periodiku

BYSTRICKÝ, Valerián. Nacistické Nemecko a vznik Slovenského štátu. In Vojenská história, 2001, roč. 5, č. 2, s. 41-61.

6.  Odkaz na periodikum

Karpathen Post, 30. august 1919, č. 35, Was wir fordern, s. 6.

7.  Odkaz na internetový zdroj

KUCIANOVÁ, Anna. Personálie v elektronickej súbežnej Slovenskej národnej bibliografii. In Bibliografický zborník 2000 - 2001 [online]. Martin : Slovenská národná knižnica, 2005, s. 136-139. [cit. 1.8.2012]. Dostupné na internete: <http://www.snk.sk/nbuu/Zborník_2000_2001.pdf>

8.  Odkaz na už uvedený prameň

ČELOVSKÝ, B. Mnichovská dohoda..., s. 26.

9.  Odkaz na archívny prameň

Štátny archív (ďalej ŠA) Levoča, fond (ďalej f.) Spišská župa 1860 – 1922 (ďalej SŽ), kartón (ďalej k.) 2814, číslo (ďalej č.) 2071/1920, Správa župana o politických a národnostných pomeroch v Spišskej župe.