Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Publikačná etika časopisu


  • Redakčná rada

Redakčná rada časopisu Človek a spoločnosť [Individual and Society] je vytvorená z uznávaných odborníkov v oblasti spoločenských vied. Redakcia zverejňuje mená a pracoviská členov redakčnej rady, ako aj aktualizované kontaktné informácie na webovej stránke časopisu.

  • Povinnosti autorov

Autori poskytujú pre časopis Človek a spoločnosť  [Individual and Society] pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied. Autori poskytujú svoje rukopisy exkluzívne časopisu Človek a spoločnosť [Individual and  Society] a pred rozhodnutím redakčnej rady ich neuverejnia v iných časopisoch. Odoslanie rovnakého rukopisu do viac než jedného časopisu súčasne predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné. 

Príspevky by mali obsahovať teoretickú, metodologickú a výsledkovú časť, rovnako ako všetky informácie a zoznam použitej literatúry potrebné k umožneniu adekvátneho recenzného posúdenia predložených príspevkov.

Správna a úplná citácia autorov musí byť vždy uvedená. Pri citovaní musí autor práce dodržiavať etické normy vo vzťahu k cudzím myšlienkam a výsledkom, ktoré sú obsiahnuté v iných dokumentoch (v použitej literatúre). Pri odkazoch na publikované zdroje musí byť jasné označenie toho, čo sa preberá, od koho sa preberá a presná identifikácia zdroja, z ktorého sa preberá informácia.

Autori musia jasne uviesť akýkoľvek potenciálny konflikt záujmov. Organizácie, ktoré financovali výskum, musia byť špecifikované pri prvom predkladaní a musia byť v príspevku tiež uvedené.

Od autorov sa vyžaduje, aby svoje príspevky upravili podľa stanovísk recenzentov a zaslali ich redakcii do termínu uzávierky s listom o zapracovaní pripomienok vrátane opisu zmien. Kritika recenzentov má byť vnímaná ako príležitosť na zlepšenie príspevku. 

  • Povinnosti recenzentov a recenzné  konanie

Každý príspevok je posúdený dvoma recenzentmi, pričom recenzné konanie je obojstranne anonymné. Podľa pripomienok recenzentov môže byť práca vrátená autorovi na doplnenie alebo prepracovanie. Zaslaním príspevku do redakcie nevzniká autorovi právny nárok na jeho uverejnenie.

Recenzenti sú vyberaní na základe ich uznávaných odborných znalostí vo vedeckej komunite, do ktorej patria.

Recenzent by mal súhlasiť s posúdením príspevku, iba ak má potrebné odborné znalosti na to, aby predložený príspevok odborne posúdil a ak si je istý, že dokáže v primeranom časovom rámci, ktorý stanoví redakcia, posudok vypracovať.

Recenzent odmietne posúdenie príspevku, pri ktorom by mohol vzniknúť konflikt záujmov.

Recenzenti by mali okamžite informovať redaktorov, ak sa v rámci predloženej práce identifikuje akákoľvek forma plagiátorstva vrátane „recyklácie textu a údajov“, ako aj „nadbytočnej alebo duplicitnej publikácie“.

Recenzenti musia udržiavať všetky informácie týkajúce sa recenzného konania v tajnosti pred tretími stranami. 

Aby sa predišlo prípadnému konfliktu záujmov, príspevky členov redakčnej rady posudzujú recenzenti, ktorí nie sú zaradení do redakčnej rady. V takomto prípade budú vybraní hodnotitelia z iných geografických oblastí.

Záverečné rozhodnutie vo veci akceptácie alebo zamietnutia príspevku je v plnej kompetencii redakčnej rady.

  • Publikačná etika

Redakcia časopisu Človek a spoločnosť [Individual and Society] chce zabezpečiť, aby všetky publikované materiály boli v súlade s medzinárodne uznávanými etickými smernicami.

Ak sa v uverejnenom článku nachádza nepresnosť, zavádzajúci text alebo nesprávne vysvetlenie, musí sa bezodkladne opraviť.

V prípade vážnych chýb v príspevku bude nasledovať okamžitá reakcia, ktorá by mohla viesť k úplnému stiahnutiu článku.

Editor bude okamžite reagovať na prípadné pochybenia alebo nevhodné správanie sa akejkoľvek zúčastnenej strany v publikačnom procese (vrátane autorov a recenzentov). Môže sa jednať o malé pochybenia až po závažné porušenia publikačnej etiky. Pri riešení takýchto situácií sa bude postupovať podľa smerníc publikovaných Publication Ethics Committee (COPE).

Redaktori budú ochotní zverejniť opravy, erratums, objasnenia a ospravedlnenia, ak to bude potrebné.

Všetky sťažnosti budú seriózne vyšetrené redaktorom bez ohľadu na to, kto sťažnosť podá.

  • Copyright a prístup

Internetový časopis Človek a spoločnosť [Individual and  Society] patrí medzi časopisy s otvoreným prístupom, ktorý využíva model financovania, kde čitateľ aj inštitúcie majú nespoplatnený prístup. Podporujeme práva užívateľov „čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť a hľadať plné texty štúdií“, ktoré sú v časopise.

Celý obsah časopisu je voľne dostupný na nekomerčné účely. Užívatelia môžu kopírovať, distribuovať materiály a vychádzať z nich, pokiaľ citujú zdroj. Časopis nevyberá poplatky za uverejnenie príspevkov.

Časopis Človek a spoločnosť [Individual and Society] používa pri recenzovaných článkoch aj ostatných textoch, ktoré publikuje, licenciu Creative Commons Attribution 4.0Spolu s odovzdaním príspevku do redakcie časopisu autor súhlasí s použitím licencie CC BY 4.0 vo svojej práci. Autor udeľuje časopisu Človek a spoločnosť [Individual and Society] právo prvého publikovania. Copyright vydavateľ ponecháva autorom. Autori sú teda oprávnení zverejniť svoju štúdiu na svojej webstránke, na akademických sociálnych sieťach alebo ju zviditeľniť iným spôsobom.

  • Archivovanie

Editor zabezpečí digitálne uchovávanie prístupu k obsahu časopisu Univerzitnou knižnicou v Bratislave v rámci WebDepositu.


Zásady publikovania v časopise Človek a spoločnosť  [Individual and Society] sú aplikované v súlade s etickým kódexom publikačnej praxe, ktorý je definovaný a zakotvený medzinárodným fórom Publication Ethics Committee (COPE) a Elsevier Ethics in Research and Publication.  

Referencie:

http://publicationethics.org/resources/guidelines

http://publicationethics.org/resources/code-conduct

http://www.ethics.elsevier.com

http://www.elsevier.com/about/publishing-guidelines/publishing-ethics  

 http://www.elsevier.com/editors/perk