Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Redakcia a redakčná rada


REDAKCIA

Šéfredaktor: 

 • Mgr. Mária Ďurkovská, PhD., Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice, durkovska@saske.sk

Zástupcovia šéfredaktora:

 • Ing. Anna Kalistová, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice, kalist@saske.sk
 • prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc., Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice, vyrost@saske.sk

Výkonný redaktor:

 • Mgr. Ivana Piterová, PhD., Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice, piterova@saske.sk

Redaktorky:

 • Mgr. Miroslava Bozogáňová, PhD., Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice, bozoganova@saske.sk
 • Mgr. Lucia Heldáková, PhD., Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice, heldakova@saske.sk

Jazyková korektúra (anglický jazyk):

 • Benjamin Klee Collins (Great Britain)


Adresa vydavateľa: 

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Spoločenskovedný ústav

Karpatská 5, 040 01 Košice

Tel./fax: +421 (55) 625 5856

E-mail: durkovska@saske.sk , cas@saske.sk


REDAKČNÁ RADA 

 • Dr. Ainsaar Mare (Institute of Social Studies, University of Tartu, Estonia)
 • prof. PhDr. Bačová Viera, DrSc. (Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV, Bratislava, Slovenská republika)
 • doc. PhDr.  Baumgartner František, CSc. (Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Česká republika)
 • Mgr. Ďurkovská Mária, PhD. (Spoločenskovedný ústav, CSPV SAV, Košice, Slovenská republika)
 • Dr. hab.  Halczak Bohdan, prof. UZ (Department of History of Political and Legal Doctrines and History of Law, Faculty of Humanities, University of Zielona Góra, Poland)
 • prof.  Harris Erika, PhD., BA (Departmentof Politics, University of Liverpool, England)
 • prof. PhDr.  Jirásek Zdeněk, CSc. (Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě, Česká republika)
 • Ing. Kalistová Anna (Spoločenskovedný ústav, CSPV SAV, Košice, Slovenská republika)
 • Dr.  Kambara-Yamane Yuko (Center for Fundamental Education, University of Kitakyushu, Fukuoka, Japan)
 • Doc. PhDr.  Shnitser Ihor, PhD. (Faculty of History and International Relations, Uzhhorod National University, Uzhorod, Ukraine)
 • Dr. Slaboch  Matthew (Department of Political Science, Denison University, Granville, Ohio, USA)
 • RNDr. Šprocha Branislav, PhD. (Prognostický ústav CSPV SAV, Bratislava, Slovenská republika)
 • Prof. PaedDr.  Šutaj Štefan, DrSc. (Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovenská republika)
 • PhDr. Tůma Oldřich, PhD. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha, Česká republika)
 • prof. PhDr. Urbánek Tomáš, Ph.D. (Psychologický ústav Filozofické fakulty, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)
 • Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD. (Katedra histórie, Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika)
 • prof. PhDr.  Výrost Jozef, DrSc.  predseda (Spoločenskovedný ústav, CSPV SAV, Košice, Slovenská republika)