Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

1

Štúdie a články

Interpohlavné rozdiely v agresívnom správaní

František Baumgartner, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, baumgar@saske.sk

Intergeneračné rozdiely vo vnímaní príslušnosti k makrosociálnym útvarom

Miroslav Frankovský, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, franky@saske.sk

Eva Bolfíková, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, bolfikov@saske.sk

Pokus o pripojenie Marmarošsko-sigetského okruhu k Zakarpatskej Ukrajine

Marián Gajdoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gajdosm@saske.sk

Začiatky činnosti Demokratickej strany na oslobodenom území v období do jej prvého zjazdu

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sutaj@saske.sk

Diskusia

Etické normy v spoločenskovednom výskume: pohľad z perspektívy psychológie

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, vyrost@saske.sk

Recenzie

Výrost, J., Baumgartner, F. (Eds.): Perspektívy výskumu sociálnych noriem. Košice, SvÚ SAV, 1998

 Mojmír Staško, stasko@saske.sk                              

Issue 1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok