Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

2

Štúdie a články

Diskriminácia nemeckého a maďarského obyvateľstva na Slovensku po druhej svetovej vojne v oblasti školstva a vzdelania

Soňa Gabzdilová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gabzdil@saske.sk 

Súčasné pohľady na vplyv sociálnych noriem na ľudské správanie v sociálnej psychológii

Ladislav Lovaš, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, lovas@saske.sk

Postavenie nemeckej menšiny na Slovensku po porážke nacistického Nemecka

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, olejnik@saske.sk 

Problémy pozemkovej reformy na východnom Slovensku v 20. rokoch 20. storočia

Mojmír Staško, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, stasko@saske.sk 

Zlučovací zjazd sociálnej demokracie na Slovensku a KSS v povstaní v roku 1944

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sutaj@saske.sk 

Recenzie

Lovaš, L., Výrost, J. (Eds.): Stratégie správania v náročných životných situáciách. SvÚ, Košice 1997

Martin Babik, tinoba@saske.sk

Správy

Konferencia k výročiu Katedry psychológie FF PU v Košiciach

Viera Bačová, vbacova@saske.sk

Issue 2

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok