Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

4

Štúdie a články

Riešenie vedeckovýskumných úloh na Spoločenskovednom ústave SAV v roku 1998

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sutaj@saske.sk

Národnostná politika a etnické menšiny na Slovensku v rokoch 1945 - 1954

Marián Gajdoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gajdosm@saske.sk

Maďarská menšina, občianska politika - historia a súčasnosť

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sutaj@saske.sk 

Problematika sociálnoekonomického postavenia maďarskej minority na Slovensku v 20.storočí

Mojmír Staško, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, stasko@saske.sk

Rómovia na Slovensku po roku 1945 a v procese transformácie našej spoločnosti

Anna Jurová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, jurova@saske.sk

Českí stredoškolskí profesori na Slovensku v rokoch 1918-1938 (doterajšie výsledky výskumu)

Pavol Matula, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, matula@saske.sk

Rusíni a politický vývoj na Slovensku (medzníky - problémy - perspektívy)

Stanislav Konečný, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, konecny@saske.sk

Marián Gajdoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gajdosm@saske.sk 

Nemecká menšina na Slovensku po roku 1918 so zameraním na oblasť Spiša

Soňa Gabzdilová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gabzdil@saske.sk

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, olejnik@saske.sk

Úloha sociálnych a implicitných noriem v stratégiách správania – grant VEGA 2/4168

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, vyrost@saske.sk

Kognitívne reprezentácie noriem: Od konceptualizácie k využitiu

Ladislav Lovaš, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, lovas@saske.sk

Možnosti overovania transsituačnej stability normatívnych presvedčení – metodika NOSTRA1

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, vyrost@saske.sk

Overovanie modelu diferenciácie noriem (model IDP) - sledovanie vplyvu rôznych foriem vyjadrenia noriem

František Baumgartner, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, baumgar@saske.sk

Stratégie správania v náročných situáciach a sociálne normy

Miroslav Frankovský, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, franky@saske.sk

Dva pohľady na výskum sociálnych noriem - distribúcia a príspevok

Eva Bolfíková, spoločenskovedný ústav SAV Košice, bolfikov@saske.sk

Niektoré aspekty skúmania etnickej identity maďarskej menšiny na Slovensku po transformácii slovenskej spoločnosti

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisin@saske.sk 

Spravodlivosť v sociálnom kontexte

Slávka Hadušovská, spoločenskovedný ústav SAV Košice, hadus@saske.sk

Problematika riešenia dilém z hľadiska sociálnych noriem

Beáta Mihinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, mihinova@saske.sk

Virtuálne komunity: „Objavenie noriem ?"

Peter Bajan, pbajan@ns.saske.sk

Náročné životné situácie a normatívne presvedčenia simulované virtuálnou realitou

Martin Babík, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, tinoba@saske.sk

Výskum identity a historickej pamäti

Viera Bačová, spoločenskovedný ústav SAV Košice, vbacova@saske.sk

Rozdielne generácie - používanie iných vysvetľovaní?

Viera Bačová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, vbacova@saske.sk

Skúmanie sociálnych noriem medzietnických vzťahov

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisin@saske.sk

Vnímanie identity k makrosociálnym útvarom

Miroslav Frankovský, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, franky@saske.sk

Issue 4

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok