Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Maďarská menšina, občianska politika - historia a súčasnosť

Hungarian minority, public policy - Past and Present

Autor:

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sutaj@saske.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Autor v článku informuje o realizácii  projektu VEGA „Národnostná politika a etnické menšiny na Slovensku v rokoch 1945 – 1954“ a hodnotí dosiahnuté výsledky najmä v publikačnej oblasti ako aj  prínos pre spoločenskú prax. 

Abstract

Author of the article informs about the project VEGA "National policy and ethnic minorities in Slovakia in 1945 - 1954" and the results achieved especially in the field of publishing, as well as contribution to social practice.

Keywords

Ethnic politics. Ethnic minorities.

Bibliografické informácie (sk)

ŠUTAJ, Štefan. Maďarská menšina, občianska politika - historia a súčasnosť. Človek a spoločnosť, 1998, roč. 1, č. 4.

Bibliographic information

ŠUTAJ, Štefan. Hungarian minority, public policy - Past and Present. Individual and Society, 1998, Vol. 1, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok