Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

1

Štúdie a články

K existenčným podmienkam českých učiteľov na Slovensku v rokoch 1918 – 1938

Jarmila Zacharová, Súkromná základná škola v Novej Dubnici, jarmila.zacharova@post.sk

Model byrokrata v občianskej reflexii

Eva Bolfíková, UPJŠ Košice, Fakulta verejnej správy, Katedra sociálnych vied, eva.bolfikova@upjs.sk

Politická reprezentácia maďarskej menšiny a jej postoj k formovaniu ústavného systému Slovenskej republiky

Ladislav Orosz, Ústav národnostných a regionálnych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove, orosz@concourt.sk

Revitalizácia jazykov vo vzťahu k etnickej identite

Viktor Krupa, Ústav orientalistiky SAV, kaorvikr@savba.sk

Recenzie a anotácie

Prokop, Radim a kol.:Vývojové proměny postsocialistických měst ostravského a hornoslezského regionu v podmínkách transformace. Opava, Slezský ústav SZM, 2006, 203 s.

Mária Ďurkovská, futoova@saske.sk

Janák, Dušan: Kapitoly o československém vězeňství (1945 – 1955). Opava, Slezské zemské muzeum, 2002, 253 s.

Radoslav Maskaľ, maskal@saske.sk

Žena a právo. Právne a spoločenské postavenie žien v minulosti. (Ed. T.Lengyelová). Bratislava, Academic Electronic Press, 2004, 304 s.

Annamária Kónyová, konyova@unipo.sk

Issue 1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok