Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

2

Štúdie a články

História nemeckého osídlenia na území Slovenska do začiatku 19. storočia

Mária Ďurkovská, Spoločenskovedný ústav SAV, futoova@saske.sk

Hodnoty a hodnotové orientácie v zrkadle dejín

Lucia Ištvániková, Spoločenskovedný ústav SAV, istvanik@saske.sk 

Martin Čižmárik, Spoločenskovedný ústav SAV, cizmarik@saske.sk 

Magyar nyelvű oktatás Szlovákiában az 1944 – 1949-es évek politikai-társadalmi változásainak tükrében

Soňa Gabzdilová – Olejníková, Spoločenskovedný ústav SAV, gabzdil@saske.sk

Aranka Sápos, Spoločenskovedný ústav SAV, saposova@saske.sk

Úprava pozemkového vlastníctva v rokoch 1918 – 1919 v Československu

Henrich Hrehor, Spoločenskovedný ústav SAV, hrehor@saske.sk

Vzťah českých učiteľov k slovenským žiakom z pohľadu jazykovej otázky v slovenských školách v rokoch 1918 – 1938

Jarmila Zacharová, Súkromná základná škola v Novej Dubnici, jarmila.zacharova@post.sk

Diskusia

Mediálne zobrazovanie tém o vzťahu štátu a katolíckej cirkvi

Eva Poláková, Fakulta masmediálnej komunikácie UMC Trnava, eva.polakova@ucm.sk 
Katarína Jureková, k.jurekova@post.sk

Problematika policejní služby ve vztahu k menšinám

Jiří Zlámal, Vyšší policejní škola MV v Praze, spsdir@skolamv.cz

Recenzie a anotácie

Homišinová, Mária: Etnická rodina Slovákov, Chorvátov a Bulharov žijúcich v Maďarsku. Bekešská Čaba, 2006, 350 s.

Jozef Sipko, sipkojoz@unipo.sk

Chabal, Patrick – Daloz, Jean-Pascal: Culture Troubles: Politics and the Interpretation of Meaning. London, Hurst & Company, 2006, 395 s.

Hana Horáková, hana.horakova.2@uhk.cz

Šmigeľ, Michal – Mičko, Peter: Evakuácia v znamení úteku. (Utečenci z Ukrajiny a Poľska na Slovensku v roku 1944). Banská Bystrica, Katedra histórie FHV UMB, 2006, 120 s.

Jana Šišjaková, Sisjakova@fhv.umb.sk

Issue 2

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok