Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

3

Štúdie a články

Rómska problematika a jej výskum v podmienkach východného Slovenska

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, sutaj@saske.sk

Kultúrna, vzdelávacia a zdravotno-osvetová činnosť košických spolkov medzi rómskou populáciou (1918 – 1938)

Eva Zupková, Spoločenskovedný ústav SAV, zupkova@saske.sk

Príčiny a dôsledky hromadnej migrácie Rómov do štátov EÚ

Juliana Krokusová, Ústav regionálnych a národnostných štúdií Prešovskej univerzity v Prešove, francova@fhpv.unipo.sk 

Čím vzniká manželství: romské a majoritní manželské alternativy

Jaroslav Skupnik, Ústav etnologie, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, jaroslav.skupnik@seznam.cz

Užívanie drog v rómskych komunitách Prešovského kraja

Alexander Mušinka, Ústav regionálnych a národnostných štúdií Prešovskej univerzity, musinka@unipo.sk

Komparácia somatických a motorických predpokladov rómskych a nerómskych žiakov mladšieho školského veku

Rudolf Horváth, Fakulta športu – Prešovská univerzita v Prešove, horvath@unipo.sk

Problematika romské migrace v Etnologické ústavu AV ČR

Zdeněk Uherek, Etnologický ústav AV ČR, uherek@eu.cas.cz

Hlineno-slamenný dom ako alternatíva k nájomným bytom nižšieho štandardu.

Lenka Inášová, Ústav regionálnych a národnostných štúdií Prešovskej univerzity, lenka.inasova@gmail.com

Diskusia

Príspevok Inštitútu edukológie a sociálnej práce FF PU k riešeniu rómskej problematiky

Marek Lukáč, Inštitút edukológie a sociálnej práce, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, mlukac@unipo.sk

Udržateľný rozvoj marginalizovaných rómskych komunít – čo s ním?

Michal Smetanka, Člověk v tísni, o.p.s., pobočka Slovensko, michal.smetanka@clovekvtisni.sk 

Recenzie a anotácie

Mušinka, Alexander (Ed.): Stará Tehelňa. Súčasný stav a možnosti riešenia. Prešov, Krajské centrum pre rómske otázky – CAV – ÚRNS, 2006, 247 s.

Lenka Inášová. Ústav regionálnych a národnostných štúdií Prešovskej univerzity. lenka.inasova@gmail.com

Issue 3

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok