Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

1

Štúdie a články

Slovenskí Rómovia v Československu v rokoch 1945 – 1947 (Regulácia pohybu a kontinuita perzekúcie)

Anna Jurová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, jurova@saske.sk

Vznik a problémy ukrajinského národnostného školstva.

Marián Gajdoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice,gajdosm@saske.sk

Kultúrne aspekty vývoja rusínskej a ukrajinskej menšiny na Slovensku v povojnovom decéniu

Stanislav Konečný, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, konecny@saske.sk

Niekdajšia židovská komunita v Dolných a Horných Salibách

Viktória Bányai, Ústav pre výskum etnických menšín Maďarskej akadémie vied, Budapešť, Maďarsko, banyai.viktoria@hebraisztika.hu

Szilvia Kormos, 2151 Fót, Pf. 35, Maďarsko, kormos.szilvia@gmail.com

Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom a menné zoznamy Maďarov určených na presídlenie

Árpád Popély, Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín, poparpad@gmail.com

Niekoľko súvislostí pozemkovej reformy a štruktúry spoločnosti na južnom Zadunajsku (1945 – 1949)

Ágnes Tóth, Ústav pre výskum etnických menšín Maďarskej akadémie vied, Budapešť, Maďarsko, toth@mtaki.hu

Regionálne rozdiely v juhoslovenskej podnikateľskej oblasti

Gábor Lelkes, Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín, lelkes@foruminst.sk

Zmeny vo vzťahu Maďarska a menšinových maďarských komunít. Menšinová a národná politika v strednej Európe

Nándor Bárdi, Ústav pre výskum etnických menšín Maďarskej akadémie vied, Budapešť, Maďarsko

László Szarka, Ústav pre výskum etnických menšín Maďarskej akadémie vied, Budapešť, Maďarsko, szarka@mtaki.hu

Slováci v Maďarsku a Maďari na Slovensku (empirická analýza konštrukcie etnickej identity)

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, homisin@saske.sk

Maďarská menšina v politickom živote na Slovensku (na príklade roku 2007)

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sutaj@saske.sk

Zlatica Sáposová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sapos@saske.sk

Issue 1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok