Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Niekoľko súvislostí pozemkovej reformy a štruktúry spoločnosti na južnom Zadunajsku (1945 – 1949)

Some connections between changes in Land reform and social structure in southern Transdanubia (1945 – 1949).

Autor:

Ágnes Tóth, Ústav pre výskum etnických menšín Maďarskej akadémie vied, Budapešť, Maďarsko, toth@mtaki.hu

ISSN: 1335-3608

Abstract

After the Second World War the social and political elite rightly attempted to change the outdated social structure of Hungary. This study states that the expulsion of Germans in Hungary together with other similar inhuman processes did notachieve the assumed more effective and more balanced social relationships.

Keywords

Hungary. Germans in Hungary. Social Structure. Land Reform. Settlements. Sovietisation.

Bibliografické informácie (sk)

TÓTH, Ágnes. Niekoľko súvislostí pozemkovej reformy a štruktúry spoločnosti na južnom Zadunajsku (1945 – 1949). Človek a spoločnosť, 2009, roč. 12, č. 1.

Bibliographic information

TÓTH, Ágnes. Some connections between changes in Land reform and social structure in southern Transdanubia (1945 – 1949). Individual and Society, 2009, Vol. 12, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok