Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

3

Štúdie a články

Vznik a vývoj kolónií na východnom Slovensku v rokoch 1918 – 1938

Henrich Hrehor, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, hrehor@saske.sk

Maďarská menšina a jej politické aktivity na východnom Slovensku v rokoch 1918 – 1929

Mária Ďurkovská, Spoločenskovedný ústav SAV, durkovska@saske.sk

Effectiveness of social skills trainings (review of literature)

Katarína Koscelníková, Center for Research and Development of Education, stredisko@saske.sk

Viera Lehotská, Center for Research and Development of Education, stredisko@saske.sk

Marek Dobeš, Center for Research and Development of Education, dobes@saske.sk

Tutors’ characteristics and effectivity of work with clients: A review of literature

Katarína Koscelníková, Center for Research and Development of Education, stredisko@saske.sk

Viera Lehotská, Center for Research and Development of Education, stredisko@saske.sk

Marek Dobeš, Center for Research and Development of Education, dobes@saske.sk

Ideály nežnej revolúcie a ich premietnutie vo vývoji súkromného práva v prvých rokoch slovenskej transformácie spoločnosti (Historickoprávna a filozofická štúdia)

Marián Kropaj, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, marian.kropaj@gmail.com

Vybrané Haagske procesy

Gabriela Chebeňová, Karlova univerzita, Praha, gabriela.chebenova@yahoo.com

Maďarská menšina v politickom živote na Slovensku (na príklade roku 2008) II. (činnosť inštitúcií)

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice,sutaj@saske.sk
Zlatica Sáposová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice,saposova@saske.sk

Recenzie a anotácie

IGARZA, Roberto. Leisure’s Bubles: A new form of cultural consumption. Buenos Aires : La Crujía Ediciones, 2008. ISBN 978-987-601-071-9.

Korstanje Maximiliano E., maxikorstanje@hotmail.com

ROGUĽOVÁ, Jaroslava a kol. Od osmičky k osmičke. Premeny slovenskej spoločnosti v rokoch 1918 – 1938. Bratislava : Historický ústav SAV, 2009. ISBN 978-80-970060-4-4, 223 strán.

Alžbeta Bojková, alzbetka6@orangemail.sk

Správy

Správa z vedeckej konferencie Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom (1946 – 1948) – osudy slovenských a maďarských presídlencov, Košice, SR

 Mária Ďurkovská, durkovska@saske.sk

Issue 3

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok