Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Správa z vedeckej konferencie Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom (1946 – 1948) – osudy slovenských a maďarských presídlencov, Košice, SR

Report from the Scientific Conference “The Agreement about the Population Exchange between Czechoslovakia and Hungary (1946–1948) – Fates of Slovak and Hungarian Transferees” Košice, Slovak Republic

Autor:

 Mária Ďurkovská, durkovska@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok