Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Maďarská menšina v politickom živote na Slovensku (na príklade roku 2008) II. (činnosť inštitúcií)

The Hungarian Minority in the political life in Slovakia (as per example of 2008) II. (The institutions activity).

Autor:

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice,sutaj@saske.sk
Zlatica Sáposová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice,saposova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The second part of three part analyze about situation of Hungarian minority in political life in Slovakia including analyze of institutions activity in the Slovak Republic in 2008, which deals with the problem of ethnical minorities, including Hungarian minority in Slovakia.

Keywords

Hungarian minority in Slovakia. National policy. National legislation.

Bibliografické informácie (sk)

ŠUTAJ, Štefan – SÁPOSOVÁ, Zlatica. Maďarská menšina v politickom živote na Slovensku (na príklade roku 2008) II. (činnosť inštitúcií). Človek a spoločnosť, 2009, roč. 12, č. 3

Bibliographic information

ŠUTAJ, Štefan – SÁPOSOVÁ, Zlatica. The Hungarian Minority in the political life in Slovakia (as per example of 2008) II. (The institutions activity).Individual and society, 2009, Vol. 12, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok