Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Vznik a vývoj kolónií na východnom Slovensku v rokoch 1918 – 1938

Formation and development of colonies in the east Slovakia in years 1918 – 1938.

Autor:

Henrich Hrehor, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, hrehor@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The article describes a process of formation of three colonies in the east Slovakia in years 1918 -1938. Colonies were result of inner colonization, which was part of the land reform in inter-war Czechoslovakia. During the inner colonization were established three colonies in east Slovakia: Veľké Kapušany, Streda nad bodrogom and Boťany.

Keywords

Colonies. Land reform. Inner colonization. Hungarian minority.

Bibliografické informácie (sk)

HREHOR, Henrich. Vznik a vývoj kolónií na východnom Slovensku v rokoch  1918 – 1938. Človek a spoločnosť, 2009, roč. 12, č. 3.

Bibliographic information

HREHOR, Henrich. Formation and development of colonies in the east Slovakia in years 1918 – 1938. Individual and Society, 2009, Vol. 12, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok