Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

1

Štúdie a články

Helenistická veda a korene jej teoretickej argumentácie

Adrián Sipko, Vzdelávacie a poradenské centrum, Košice, adrian_sipko@yahoo.com

Z dejín remesiel a cechov v Levoči

Miriam Lengová, Universiteit van Amsterdam, Holandsko, mlengova@hotmail.com

Internačné zariadenia v Slovenskej republike (1939 – 1945) so zreteľom na pracovné útvary

Marek Danko, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, danko@saske.sk

Is Sex a Blessing or a Curse? A Case Study of Socioeconomic Factors Affecting Women’s Income in Kurdistan

Seid Hessam-aldin Hedayatzadeh, Faculty of Economical Management, University of Urmia, Iran, sh_hedayatzadeh@yahoo.com

Ramin Khodaparasti, Faculty of Economical Management, University of Urmia, Iran, nima_ramin85@yahoo.com

The Beginning of Fear: a review of Ulrich Beck and Zygmunt Bauman’s works

Korstanje, Maximiliano, University of Palermo, Argentina, maxikorstanje@hotmail.com

Recenzie a anotácie

FICO, Miroslav – SOLIAR, Ladislav. Právna úprava protiprávnych činov od rímskeho práva až po súčasnosť. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009. ISBN 978-80-7097-773-6, 206 strán

 Henrich Hrehor, henrich.hrehor@centrum.sk

Správy

Správa z vedeckej konferencie Občan a štát v novodobých slovenských dejinách, Banská Bystrica, 1. – 2. decembra 2009

 Mária Ďurkovská, durkovska@saske.sk

Obhájené dizertačné práce na Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach

Mária Ďurkovská, durkovska@saske.sk

Issue 1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok