Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

2

Štúdie a články

Maďarská komunita v prvom desaťročí Československej republiky

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, olejnik@saske.sk

Spolupráca Spišskonemeckej strany s maďarskými politickými stranami v regióne Spiša začiatkom dvadsiatych rokov a koncom tridsiatych rokov 20. storočia

Mária Ďurkovská, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, durkovska@saske.sk

Kvalita života krátkodobo a dlhodobo nezamestnaných

Michal Kentoš, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove,  kentos@saske.sk

Zuzana Birknerová, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove, zbirknerova@unipo.sk 

Mária Komárová, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove, komarova.maria@centrum.sk

Recenzie a anotácie

FATA, Márta – SCHINDLING, Anton (Hgg.). Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen. Helvetisches Bekenntnis, Ethnie und Politik vom 16. Jahrhundert bis 1918. Münster: Aschendorff Verlag, 2010.

Mária Ďurkovská, durkovska@saske.sk

Správy

Správa z vedeckej konferencie „Rozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluva v maďarskej a slovenskej kolektívnej pamäti 1918 – 2010“, Nové Zámky, 24. – 25. jún 2010

  Štefan Šutaj, sutaj@saske.sk

Správa z konferencie „Život v Slovenskej republike (Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov IX)“, Považská Bystrica, 13. – 15. apríl 2010

 Mária Ďurkovská, durkovska@saske.sk

Issue 2

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok