Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

2

Štúdie a články

УКРАЇНА-СЛОВАЧЧИНА: ВІЗОВИЙ КОНТЕКСТ ВЗАЄМОВІДНОСИН1

Svitlana Mytryayeva, National Institute for Strategic Studies, Uzhgorod, uf.niss@gmail.com

Obyvateľstvo Košíc a administratívne členenie mesta v 19. storočí v archívnych dokumentoch a literatúre

Nikola Regináčová, Filozofická fakulta UPJŠ, Košice, nikola@netkosice.sk
Ladislav Gergely, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gergely@saske.sk

Kanonické vizitácie v Abovsko – turnianskej župe v 18. storočí

Bernadeta Fabová, Filozofická fakulta UPJŠ, Košice, belletriell@yahoo.co.uk

The Court of Antal Verancsics and the Hungarian Renaissance

Gál – Mlakár Zsófia, Fráter Gymnázium, Miškolc, gal.mlakar@gmail.com

Recenzie a anotácie

POP, Ivan. Malé dejiny Rusínov. Bratislava : Združenie inteligencie Rusínov Slovenska, 2011. ISBN 978-80-970354-4-0, 139 strán

Anna Virostková, virostkova@saske.sk

Správy

Správa z medzinárodnej konferencie „Ukrajinci v prihraničných oblastiach Karpát: problémy akulturácie, asimilácie, identifikácie“ Svidník, 17. – 18. jún 2011

Anna Virostková, virostkova@saske.sk

Správa z konferencie „Stretnutie mladých historikov – Spoločnosť, kultúra a každodennosť v dejinách Slovenska“ Košice, 27. – 28. septembra 2011

Mária Ďurkovská, durkovska@saske.sk

Správa z odborného seminára „Vybrané problémy archeológie stredoveku a novoveku na východnom Slovensku“

Drahoslav Magdoško, dmagdosko@gmail.com 

Issue 2

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok