Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

3

Štúdie a články

Koncept výskumného projektu jazykového správania slovenskej mládeže v Maďarsku a na Slovensku

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisinova@saske.sk

Materinský jazyk v hierarchii hodnôt mladých ľudí slovenskej národnosti v Maďarsku

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, vyrost@saske.sk

Komunikačný akt blahoželania a žiadosti v jazykovo-komunikačnom správaní mládeže na Slovensku a v Maďarsku

Daniela Slančová, Prešovská univerzita Prešov, slancod0@unipo.sk

Názory slovenskej mládeže na Slovensku a v Maďarsku na etnokultúrny rozvoj etnických minorít

Ladislav Lenovský, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, llenovsky@ukf.sk

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisinova@saske.sk

Postoje mladých ľudí slovenskej národnosti v Maďarsku k funkciám slovenčiny (v dvoch situačných kontextoch)

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, vyrost@saske.sk

Jazyková znalosť a medzigeneračná jazyková komunikácia slovenskej mládeže na Slovensku a v Maďarsku – empirický kontext

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisinova@saske.sk

Správy

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií III“

Viera Lehotská, lehotska@saske.sk

Issue 3

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok