Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

1

Štúdie a články

Sociálne a osobné činitele vnímania bezpečia v práci v dátach EWCS 2010

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, vyrost@saske.sk

Rodové rozdiely vo vnímaní pozitívnych a negatívnych aspektov prelínania sa práce a rodiny zamestnaných osôb

Denisa Fedáková, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, dfedak@saske.sk

Janka Tomková, Filozofická fakulta UPJŠ, Košice

Zuzana Torbová, Filozofická fakulta UPJŠ, Košice

Comparison of Text and Graphical Sociometric Questionnaires

Marek Dobeš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, dobes@saske.sk

Katarína Naser, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, naser@saske.sk

Viera Lehotská, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, lehotska@saske.sk

Súčasná socioetnická a jazyková situácia slovenskej mládeže v Maďarsku a na Slovensku (kompendium teoretických poznatkov a empirických zistení)

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, homisin@saske.sk

Rodinný cyklus a spokojnosť

Daniela Husovská, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, husovska@saske.sk

Konflikt práca-rodina, pozitívne prežívanie a preferencia hodnotových typov

Katarína Naser, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, naser@saske.sk

Kohabitácia : Prehľadová štúdia

Viera Lehotská, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, lehotska@saske.sk

Špecifiká v preferenciách osobne významných miest u adolescentov v závislosti od študijnej profilácie a geografickej lokality

Eva Naništová, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava, enanist@gmail.com

Júlia Halamová, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, julia.halamova@gmail.com

Vnímanie bezpečia Európanmi

Michal Kentoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, kentos@saske.sk

Issue 1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok