Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

2

Štúdie a články

Príčiny prenasledovania kresťanov za vlády cisára Décia (249 – 250)

Marta Sendeková, Katedra histórie Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, marta.sendekova@gmail.com  

Mária Kotuľáková, maja.kotulakova@gmail.com

Z dejín obchodu na Spiši (15. – 17. storočie)

Miriam Lengová, Regionálne historické centrum Eindhoven, Holandsko,mlengova@hotmail.com

Primárne problémy transformácie stredných a odborných škôl na Slovensku po roku 1918 s dôrazom na školstvo v Košiciach

Alžbeta Bojková, Katedra histórie, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, alzbetka6@gmail.com

Československá automobilová história v rokoch 1918 – 1948 a jej hospodárske, technicko-historické a kultúrno-spoločenské aspekty v českej a slovenskej historiografii

Mikuláš Jančura, Filozofická fakulta UPJŠ, Košice, mikulas.jancura@student.upjs.sk

Národnostné školstvo Rusínov a Ukrajincov (1945 – 1970) v slovenskej historiografii

Anna Virostková, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, virostkova@saske.sk

Recenzie a anotácie

RYBÁŘOVÁ, Petra. Antisemitizmus v Uhorsku v 80. rokoch 19. storočia. Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2010. ISBN 978-80-970060-7-5. 186 strán.

Alena Miklošková, mikloskova.alena@gmail.com

Správy

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Vývoj vedeckého výskumu Karpát v 18. – 20. storočí“, Stará Lesná, 7. – 9. Jún 2012

Správa z vedeckej konferencie „České, slovenské a československé dejiny 20. storočia VII.“, Hradec Králové, 3. – 4. apríl 2012

Anna Virostková, virostkova@saske.sk

Správa z vedeckej konferencie „Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 II.“, Banská Bystrica, 22. – 23. máj 2012

Obhájené dizertačné práce

Mária Ďurkovská, durkovska@saske.sk

Issue 2

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok