Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

4

Štúdie a články

Teologické vzdelávanie na Košickej univerzite v 17. – 18. storočí

Cyril Hišem, Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, cyril.hisem@ku.sk

Kánonické vizitácie katedrálneho Kostola sv. Alžbety v Košiciach

Peter Zubko, Arcibiskupský archív, Košice, peter.zubko@gmail.com

Stav spracovania údajov, poznámky k sčítaniam obyvateľov a „súpisom duší“ na príklade Košíc I. časť

Zlatica Sáposová , Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, saposova@saske.sk

Nikola Regináčová, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  nikolareginacova@gmail.com

Pomery v Prešovskej eparchii gréckokatolíckej cirkvi pred nástupom Pavla Petra Gojdiča do úradu apoštolského administrátora v roku 1927

Marián Lukáč, Ústav geoturizmu TU Košice, e-mail: marian.lukac@tuke.sk

Criticism of revisionistic policies of Hungary in contemporary Czechoslovak press during third decennium of twentieth century

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, olejnik@saske.sk

János Esterházy – problém výskumu slovenských a maďarských historikov

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV sutaj@saske.sk – Katedra histórie FF UPJŠ stefan.sutaj@upjs.sk

Vnímanie bezpečia na Slovensku a v susedných krajinách v piatich kolách Európskej sociálnej sondy

Denisa Fedáková, Spoločenskovedný ústav SAV, dfedak@saske.sk

Kriminalita a vnímanie bezpečia v Európe

Michal Kentoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, kentos@saske.sk

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, homisin@saske.sk

Daniela Husovská, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, husovska@saske.sk

Cross-border cooperation in Ukraine: the economic aspect

Serhiy Davydenko, Academy of Financial Management, Ministry of Finances of Ukraine, davydenko_s@mail.ru

Olha Yehorova, Regional Branch of the National Institute of Strategic Studies in Uzhgorod, olha.yehorova@gmail.com

Diskusia

Platy poslancov v krajinách E27 – komparatívny pohľad

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV, vyrost@saske.sk

Recenzie a anotácie

GILES, David. Psychologie médií. Praha : Grada, 2012, 185 s. ISBN 978-802-4739-212.

Miroslava Bozogáňová, bozoganova@saske.sk

VAJDA, Barnabás. Egy szabad hang Kelet-Európában – A Szabad Európa Rádió tevékenységéről a hidegháború alatt. Dunajská Streda :

Slávka Otčenášová, otcenasova@gmail.com

Správy

Správa z konferencie „Košice – inštitucionálna základňa kultúry, školstva a vedy. K 140. výročiu založenia Východoslovenského múzea v Košiciach“, Košice, 24. október 2012

Mária Ďurkovská, durkovska@saske.sk

Issue 4

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok