Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Rodové rozdiely vo vnímaní bezpečia

Gender differences in the perception of safety.

Autor:

Miroslava Bozogáňová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, bozoganova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Tento článok sa zameriava na vnímanie bezpečia a rodové rozdiely v rôznych krajinách. Analyzovali sme dáta z piateho kola Európskej sociálnej sondy. Vzorka pozostáva z 52 437 respondentov z 27 zúčastnených krajín. Výsledky ukazujú, že vo všetkých skúmaných krajinách majú ženy nižšiu mieru vnímaného bezpečia ako muži. Jednotlivé krajiny sa líšia  vo veľkosti rozdielov úrovne vnímanej bezpečnosti medzi mužmi a ženami.

Abstract

This paper focuses on the perceived safety and gender differences in different countries. We analyzed data from 5th round of the European Social Survey. The sample consists of 52 437 respondents from 27 participating countries. The results indicate that in all countries, women have lower rates of perceived safety than men. Individual countries differ in size differences in the perceived safety of men and women.

Keywords

Perceived Safety. Gender Differences. European Social Survey.

Bibliografické informácie (sk)

BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava. Rodové rozdiely vo vnímaní bezpečia. Človek a spoločnosť, 2013, roč. 16, č. 1, s. 38 - 50.

Bibliographic information

BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava. Gender differences in the perception of safety. Individual and Society, 2013, Vol. 16, No. 1, 38 - 50.

Článok v PDF

Zdieľať článok