Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

3

Štúdie a články

Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)

Zlatica Sáposová , Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, saposova@saske.sk

Nikola Regináčová, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, nikola.reginacova@student.upjs.sk

An impact of political changes upon ethnic identity of Hungarian population in the region of southern Slovakia after 1918

Milan Olejník, Institute of Social Sciences Košice, Slovak Academy of Sciences, olejnik@saske.sk

Odborná historická a memoárová spisba k dejinám stredných a odborných škôl v Košiciach v medzivojnovom období

Milada Kopčányiová, Inštitút histórie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, milada.kopcanyiova@gmail.com

Šafárikovo československé štátne reálne gymnázium v Prešove v rokoch 1919 – 1939

Henrich Hrehor, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, henrich.hrehor@centrum.sk

Maďarské menšinové strany na Slovensku v tridsiatych rokoch 20. storočia v obraze archívnych dokumentov

Mária Ďurkovská,Spoločenskovedný ústav SAV Košice, durkovska@saske.sk

Priebeh pripojenia Hornej Oravy k Poľsku v roku 1938

Pavol Matula, Katedra histórie, Pedagogická fakulta UK Bratislava, matula.pavol777@gmail.com

Zavedenie ukrajinského vyučovacieho jazyka na Slovensku v roku 1952

Anna Virostková, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, virostkova@gmail.com

Diskusia

Україна у зовнішній політиці Чеської Республіки в період становлення двостороннього міждержавного співробітництва

Lyubov Pavlyshyn, Kyiv Slavonic University, Kyiv, ljuba.lada@gmail.com

Recenzie a anotácie

PETRÁŠ, René. Cizinci ve vlastní zemi. Dějiny a současnost národnostního napětí v Evropě. Praha : Auditorium, 2012. 256 s. ISBN 978-80-872-8432-2

Martin Furmanik, furmanik@saske.sk

REINISCH, Jessica – WHITE, Elizabeth (Eds.). The disentanglement of populations: migration, expulsion and displacement in postwar Europe 1944-9. Chippenham : Palgrave Macmillan, 380 s. ISBN 978-02-3022-204-5

Martin Šromovský,sromovsky@saske.sk

Správy

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Transformation of Central European Cities in Historical Development“, Krakov, 20. – 21. jún 2013

NikolaRegináčová, nikolareginacova@gmail.com;

Mária Ďurkovská, durkovska@saske.sk

Správa z konferencie „Národnostná politika v Československu v šesťdesiatych rokoch 20. storočia“, Košice, 11. september 2013

Barbara Kacerová, kacerova.barbara@gmail.com

Správa z konferencie „Východné Slovensko v slovenských národných dejinách“, Košice, 4. júl 2013

Ondrej Ficeri, ficeri@yahoo.de

Obhájené dizertačné práce

Mária Ďurkovská, durkovska@saske.sk

Issue 3

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok