Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

4

Štúdie a články

Důsledky zásahů komunistického režimu do vývoje romských skupin v ČSSR (1958 – 1969)

Nina Pavelčíková, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, nina.pavelcikova@osu.cz

Tradice tzv. národnostního statutu a ústavní zákon č. 144/1968 Sb. o postavení národností

René Petráš,Ústav právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, petras@prf.cuni.cz

Národnostní otázka z pohledu vývoje mezinárodní ochrany národnostních menšin

Harald Christian Scheu, Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, scheu@prf.cuni.cz

Právní systém ČSSR, menšiny a experimenty s právem v šedesátých letech

Jan Kuklík, Ústav právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, kuklik@prf.cuni.cz

René Petráš, Ústav právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze,petras@prf.cuni.cz

Maďari na Slovensku na prelome päťdesiatych a šesťdesiatych rokov 20. storočia

Soňa Gabzdilová, Katedra histórie, FF UPJŠ, Košice, sona.gabzdilova@upjs.sk

Maďarská menšina na Slovensku – snahy o štátoprávne zakotvenie menšinovej problematiky do augusta 1968

Štefan Šutaj, Katedra histórie, FF UPJŠ Košice, stefan.sutaj@upjs.sk

Recenzie a anotácie

СЕРГІЄНКО, Тетяна. Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (90-ті роки ХХ – початок ХХІ століть). Ужгород : Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2012. – 274

Jozef Vook, jozef.vook@vsbm.sk

MATULA, Pavol. Rozdelené Kysuce. Zabratie severných Kysúc Poľskom v rokoch 1938 – 1939. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2012. 112 s. ISBN 978-83-7490-534-3

Martin Furmanik; furmanik@saske.sk

Správy

Správa z medzinárodného workshopu „Transformácia spomínania po roku 1945: mesto, migrácia a pamäť v európskom porovnaní“, Košice, 14. – 15. október 2013

Ondrej Ficeri, ficeri@yahoo.de

Issue 4

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok