Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

1

Štúdie a články

Reflexie kvality životného prostredia, emocionálneho naladenia a kultúry sociálneho prostredia respondentov EQLS 2012 ako prediktory posúdenia rizika ohrozenia kriminálnymi činmi

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, vyrost@saske.sk

Generačný a lokálny aspekt vnímania bezpečia Slovákmi vo výskume ESS (výsledky 2. – 6. kola ESS)

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, homisin@saske.sk

Vývoj sociometrického statusu detí v školskej triede a analýza sociálnych sietí

Radka Lipovská, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, lipovska@saske.sk

Marek Dobeš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, dobes@saske.sk

Vzťah osobnostných čŕt a hudobnej preferencie u stredoškolákov

Martin Kráľ, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, kral@saske.sk

Svedomitosť, štrukturálny štýl, sebaúčinnosť a fyzická aktivita pubescentov

Beata Gajdošová, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, beata.gajdosova1@upjs.sk 

Oľga Orosová, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, olga.orosova@upjs.sk

Sense of coherence, resilience, alcohol use among Slovak university students. A brief universal drug use prevention program

Oľga Orosová, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Arts, Department of Educational Psychology and Health Psychology, olga.orosova@upjs.sk

Anna Janovská, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Arts, Department of Educational Psychology and Health Psychology, beata.gajdosova1@upjs.sk

Beáta Gajdošová, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Arts, Department of Educational Psychology and Health Psychology, anna.janovska@centrum.sk

Efektívnosť programov univerzálnej prevencie užívania návykových látok medzi školákmi

Marianna Berinšterová, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra psychológie, marianna.berinsterova@upjs.sk

Oľga Orosová, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, olga.orosova@upjs.sk

Zisťovanie sociálnej inteligencie metodikou MESI – psychometrické charakteristiky

Miroslav Frankovský, Fakulta manažmentu PU v Prešove, miroslav.frankovsky@unipo.sk

Zuzana Birknerová, Fakulta manažmentu PU v Prešove, zuzana.birknerova@unipo.sk

Diskusia

Zdravie Rómov na východnom Slovensku

Beáta Hubková, Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF a LABMED, a.s.,  beata.hubkova@student.upjs.sk

Soňa Tkáčiková, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Košice,sona.tkacikova@upjs.sk

Juraj Guzy, Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF a LABMED, a.s., juraj.guzy@upjs.sk

Mária Mareková, Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF a LABMED, a.s., maria.marekova@upjs.sk

HEPA-META tím, Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF a LABMED, a.s. – Jarčuška Peter, Madarasová Gecková Andrea, Mareková Mária, Pella Daniel, Siegfried Leonard, Jarčuška Pavol, Pastvová Lýdia, Fedačko Ján, Kollárová Jana, Kolarčik Peter, Bobáková Daniela, Veselská Zuzana, Babinská Ingrid, Dražilová Sylvia, Rosenberger Jaroslav, Schréter Ivan, Kristián Pavol, Veseliny Eduard, Janičko Martin, Virág Ladislav, Birková Anna, Kmeťová Marta, Halánová Monika, Petrášová Darina, Cáriková Katarína, Lovayová Viera, Merkovská Lucia, Jedličková Lucia, Valková Ivana

Recenzie a anotácie

MADRIZ, Esther. Nothing Bad Happens to good girls: fear of crime in women‘s lives. London : University of California Press, 1997. 192 p. ISBN 0-520-20855-2

Miroslava Kopaničáková, kopanicakova@saske.sk 

KOVÁČ, Damián. Umne starnúť. Bratislava : VEDA, 2013. 180 s. ISBN 978-80-224-1280-3

Michal Stríženec, strizenec@orangemail.sk

Správy

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií IV“, Bratislava, 27. – 28. 11. 2013

Martin Kráľ,  kral@saske.sk

Issue 1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok