Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

2

Štúdie a články

Počet obyvateľov Košíc v 19. storočí v prácach dobových autorov a súčasných historikov (resp. autorov) III. časť

Zlatica Sáposová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, saposova@saske.sk

Nikola Regináčová, Katedra histórie, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, nikola.reginacova@upjs.sk

A kisebbségi magyar elitek szerveződése és az ifjúsági mozgalmak a két világháború közötti Csehszlovákiában. (Vázlat a kisebbségtörténet generációs és biográfiai interpretációs lehetőségeiről)

Ildikó Bajcsi, Katedra histórie Filozofickej fakulty Vysokej školy Károlya Eszterházyho v Egeri, ildikobajcsiov@gmail.com 

The influence of the German protestant work ethic on the formation of the Silesian work ethos

Urszula Swadźba, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski, Katowice, urszula.swadzba@us.edu.pl

Nábožensko-etický pohľad judaizmu a islamu na problematiku abortov

Eva Repková, Katedra dejín práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, eva.repkova9@gmail.com

Roviny filozofické psychologie Tomáše Akvinského

Petr Slováček, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav středoevropských studií, pslovacek@seznam.cz

Vzťah vnímaného bezpečia k zmyslu pre koherenciu u príslušníkov ozbrojených síl SR

Jana Tomková,Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, tomkova@saske.sk

Interpersonálne ciele: dynamika a pôvod compassionate cieľa a self-image cieľa

Daniel Durkáč, Katedra psychológie, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, durkac.daniel@gmail.com

Správy

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Psychológia práce a organizácie 2014, Stará Lesná, 15. - 16. máj 2014

Miroslava Bozogáňová, bozoganova@saske.sk

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu a Maďarsku“, Komárno, 24. – 25. apríl 2014

Mária Ďurkovská, durkovska@saske.sk

Správa z vedeckej konferencie „Stretnutie mladých historikov III: človek, spoločnosť, doba“, Košice, 16. – 17. október 2013

Ondrej Ficeri, ficeri@yahoo.de

Správa z konferencie „České, slovenské a československé dějiny 20. století IX.“, Hradec Králové, 2. – 3. apríl 2014

Martin Furmanik, furmanik@saske.sk

Issue 2

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok