Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

3

Štúdie a články

Súpis Cigánov – Rómov v roku 1947 (na príklade mesta Košice)

Anna Jurová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, jurova@saske.sk

Modelling the relationships between work-to-family conflict, work and family stressors and well-being

Denisa Fedáková, Institute of Social Sciences, Slovak Academy of Sciences Košice, dfedak@saske.sk

Marek Dobeš, Institute of Social Sciences, Slovak Academy of Sciences Košice, dobes@saske.sk

Koncept Boha a vybrané osobnostné vlastnosti ako prediktory kvality života vysokoškolákov

Monika Kačmárová, Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút psychológie, monika.kacmarova@unipo.sk

Výkonová motivácia u hráčov online rolových počítačových hier

Miroslava Bozogáňová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, bozoganova@saske.sk

Silvia Dietzová, Detský domov Nižná Kamenica, dietzova.silvia@gmail.com

Deskriptívne normatívne presvedčenia vo vzťahu k rozličným typom rizikového správania u vysokoškolákov

Monika Brutovská, Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, brutovska.monika@gmail.com

Oľga Orosová, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, olga.orosova@upjs.sk

René Šebeňa, Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, rene.sebena@gmail.com

Diskusia

Finančná psychológia a jej kognitívne prístupy

Michal Stríženec, Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava, strizenec@orangemail.sk

Recenzie a anotácie

Kravčáková, G. – Lukáčová, J. – Búgelová, T. Práca a kariéra vysokoškolského učiteľa. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, 328 s. ISBN 978-80-7097-927-3 (e-book), ISBN 978-80-7097-928-0 (CD ROM)

Alena Rusnáková, alena.moravcikova@upjs.sk

Správy

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Sociálne procesy a osobnosť 2014“, Stará Lesná, 18. – 19. september 2014

Miroslava Kopaničáková, kopanicakova@saske.sk

Issue 3

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok