Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

4

Štúdie a články

Hungarian irredenta in the context of political situation in Central Europe (years 1929 – 1938)

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, olejnik@saske.sk

Reflexia situácie Rusínov v 20. rokoch 20. storočia v slovenskej odbornej literatúre po roku 1989

MariánLukáč, Ústav geoturizmu, Technická univerzita Košice, marian.lukac@tuke.sk

Vývoj Škály vnímania bezpečia a preventívneho správania

Kentoš Michal, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, kentos@saske.sk

Subjektívne hodnotená kvalita života depresívnych pacientov

Gabriela Mikulášková, Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút psychológie, mikulaskova@gmail.com

Monika Kačmárová, Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút psychológie, monika.kacmarova@unipo.sk

Vplyv zapamätaného rodičovského správania na vnímané bezpečie

Miroslava Kopaničáková, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, kopanicakova@saske.sk

Potenciál tréningu exekutívnych funkcií v zlepšovaní sebaregulácie

Veronika Zibrinyiová, Univerzita Pavla, Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta,  Katedra psychológie, v.zibrinyiova@gmail.com

Diskusia

The representation of the Soviet population deviant behavior in State Security organs’ information and analytical documents of 1920s

Svitlana Liaskovska, National Academy of Security Service of Ukraine, Kyiv, svlask@ukr.net

Rozdiely v životnej zmysluplnosti u adolescentov

Robert Tomšik, Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta, robert.tomsik@student.ukf.sk

Recenzie a anotácie

FERENČUHOVÁ, B. (Ed.). Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko (légie) : kapitoly a príspevky z vedeckej konferencie s popularizačným akcentom. Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2014, 140 s.

Lucia Kaňuščáková, kanuscakova@saske.sk

Správy

Správa z medzinárodnej konferencie „Risk-taking behavior prevention – Health promotion – Self-care“, Košice, 4. – 5. 12. 2014

Lucia Ištoňová, istonova@saske.sk

Správa z konferencie „Holokaust na území dnešného južného Slovenska“, Košice, 22. máj 2014

Martin Šromovský, sromovsky@saske.sk

Správa z konferencie „Metodologické a koncepčné otázky výskumu dejín Rusínov a Ukrajincov v stredovýchodnej Európe v 2. polovici 20. storočia“, Stará Lesná, 6. – 7. november 2014

Martin Šromovský, sromovsky@saske.sk

Issue 4

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok