Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

1

Štúdie a články

Obraz osláv Slovenského národného povstania v denníku Pravda v povojnových rokoch (1945 – 1948)

Lucia Kaňuščáková, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, kanuscakova@saske.sk

Znižovanie konfliktu práca – rodina prostredníctvom rôznych zdrojov sociálnej opory

Lucia Ištoňová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, istonova@saske.sk 

Sebaregulácia a vykonávané aktivity v oblasti starostlivosti o seba

Ladislav Lovaš, Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ladislav.lovas@upjs.sk

Monika Hricová, Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vavricová.monika@gmail.com

Diskusia

Modern international Tendencies for improving the Non-judicial Protection Forms

Kateryna Tkach, CivilProcedure Department, Yaroslav the Wise National Law University, Kharkiv, tkach@uriffm.org.ua

Computational model of C. Elegans core olfactory circuit

Marek Dobeš, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, dobes@saske.sk  

Rudolf Andoga, Katedra avioniky, Letecká fakulta, Technická univerzita v Košiach, rudolf.andoga@tuke.sk 

Index pozitívnych vzťahov a index stability vzájomných nominácií v školskej triede v čase

Radka Lipovská, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, lipovska@saske.sk

Marek Dobeš, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, dobes@saske.sk

Recenzie a anotácie

VANDROVCOVÁ, Tereza. Zvíře jako pokusní objekt: sociologická reflexe. Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 138 s. 2011, ISBN 978-80-7387-456-8

Barbora Baďurová, barbora.badurova@umb.sk

BECK, Ulrich – BECK-GERNSHEIM, Elisabeth. Dálková láska. Životní formy v globálním věku. Praha : SLON, 2014, 236 s. ISBN 978-80-7419-164-0

Andrea Božeková, andrea.bozekova@gmail.com

Správy

Správa z medzinárodnej konferencie „České, slovenské a československé dějiny 20. století X.“, Hradec Králové, 31. marec – 1. apríl 2015

Lucia Kaňuščáková, kanuscakova@saske.sk

Issue 1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok