Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Computational model of C. Elegans core olfactory circuit

Computational model of C. Elegans core olfactory circuit

Autor:

Marek Dobeš, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, dobes@saske.sk  

Rudolf Andoga, Katedra avioniky, Letecká fakulta, Technická univerzita v Košiach, rudolf.andoga@tuke.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Aby sme mohli spoznať ľudský mozog, je potrebné najprv poznať jednoduchšie neuronálne procesy. V tomto článku ponúkame základný počítačový model čuchového okruhu C. Elegans. Na základe biologických experimentov publikovaných v literature sme vytvorili model, ktorý kopíruje niektoré z vlastností biologického čuchového okruhu C. Elegans.

Abstract

To understand human brains, it is necessary to understand simpler neural processes first. In the article we provide a core computational model of C. Elegans olfactory circuit. Based on biological experiments presented in the literature, we develop a circuit mimicking some of the features of the biological olfactory circuit of C. Elegans. 

Keywords

C. Elegans. Neural network. Computational model. Olfactory circuit.

Bibliografické informácie (sk)

DOBEŠ, Marek – ANDOGA, Rudolf. Computational model of C. Elegans core olfactory circuit. Človek a spoločnosť, 2015, roč. 18, č. 1.

Bibliographic information

DOBEŠ, Marek – ANDOGA, Rudolf. Computational model of C. Elegans core olfactory circuit. Individual and Society, 2015, Vol. 18, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok