Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Index pozitívnych vzťahov a index stability vzájomných nominácií v školskej triede v čase

Index of positive relationships and index of stability of mutual peer nominations in classrooms

Autor:

Radka Lipovská, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, lipovska@saske.sk

Marek Dobeš, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, dobes@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

V tomto príspevku skúmame index pozitívnych vzťahov a index stability vzájomných nominácií v školskej triede. Charakteristiky týchto indexov na našej vzorke naznačujú, že indexy sú stabilné v čase a ich distribúcia umožňuje porovnávanie tried medzi sebou. Indexy sú navzájom nezávislé, ide teda o dve samostatné kvantitatívne charakteristiky školskej triedy.

Abstract

We identify index of positive relationships and index of stability of mutual peer nominations in classrooms measured in two rounds.  Characteristics of these indices show that indices are stable in time and their distribution allows for comparison of classrooms. Indices are mutually independent.

Keywords

Friendship relationships. Classroom. Sociometry.

Bibliografické informácie (sk)

LIPOVSKÁ, Radka – DOBEŠ, Marek. Index pozitívnych vzťahov a index stability vzájomných nominácií v školskej triede v čase. Človek a spoločnosť, 2015, roč. 18, č. 1.

Bibliographic information

LIPOVSKÁ, Radka – DOBEŠ, Marek. Index of positive relationships and index of stability of mutual peer nominations in classrooms. Individual and Society, 2015, Vol. 18, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok