Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Sebaregulácia a vykonávané aktivity v oblasti starostlivosti o seba

Self-regulation and Performed Activities in the Sphere of Self-care

Autor:

Ladislav Lovaš, Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ladislav.lovas@upjs.sk

Monika Hricová, Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vavricová.monika@gmail.com

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Cieľom príspevku je prezentovanie výsledkov overovania vzťahu sebaregulácie a vykonávaných aktivít v oblasti starostlivosti o seba. Je to vzťah medzi celkovou zameranosťou na starostlivosť o seba, reprezentovanou cieľovou orientáciou a sebakontrolou na jednej strane a vykonávanými aktivitami na strane druhej. Tomu predchádzalo objasnenie štruktúry vykonávaných aktivít v novom pôvodnom dotazníku: Vykonávaná starostlivosť o seba (VSS). Ako premenné boli zisťované sebaregulácia a vykonávané aktivity v danej oblasti novými pôvodnými dotazníkmi Sebaregulácia starostlivosti o seba a Vykonávaná starostlivosť o seba. Na výskume participovalo 713 respondentov. Bola zistená trojfaktorová štruktúra dotazníka VSS. Preukázal sa tesný vzťah medzi zložkami sebaregulácie v danej sfére a identifikovanými oblasťami vykonávaných aktivít starostlivosti o seba. To poukazuje na produktívnosť zvoleného postupu a podporuje validitu uvedených dotazníkov.

Abstract

The main aim of this study was to focus specifically on the area of self-care and identify correlation between self-regulation and performed activities in the sphere of self-care. In this study, self-care is conceptualized as a much broader phenomenon. Instead of focusing only on health, physical well-being, psychological well-being and personal development are seen as important parts of self-care. Self-care contains a self-regulatory activating and inhibiting component. For this reason, we also constructed and verified structure a new questionnaire for measuring performed actions in the sphere of self-care: Performed self-care actions. 713 respondents participated in the research. Based on the factor analysis three factors of questionnaire Performed self-care actions were extracted. The results supported strong, positive correlations between self-care self-regulation and self-care performed actions. 

Keywords

Self-care. Self-regulation. Performed actions. Psychological self-care.

Bibliografické informácie (sk)

LOVAŠ, Ladislav – HRICOVÁ, Monika. Sebaregulácia a vykonávané aktivity v oblasti starostlivosti o seba. Človek a spoločnosť, 2015, roč. 18, č. 1.

Bibliographic information

LOVAŠ, Ladislav – HRICOVÁ, Monika. Self-regulation and Performed Activities in the Sphere of Self-care. Individual and Society, 2015, Vol. 18, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok