Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Znižovanie konfliktu práca – rodina prostredníctvom rôznych zdrojov sociálnej opory

Reducing work – family conflict via different social support sources

Autor:

Lucia Ištoňová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, istonova@saske.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Snahu plne porozumieť prepojeniu sociálnej opory a  konfliktu práca-rodina je možné v psychologickom výskume pozorovať už viac ako tridsať rokov. Táto štúdia sa zaoberala vzťahom medzi rôznymi zdrojmi sociálnej opory a konfliktom práca-rodina v jeho oboch smeroch a troch formách. Konflikt práca-rodina bol zisťovaný prostredníctvom Škály konfliktu práca-rodina (Carlson, Kacmar, Williams, 2000), zatiaľ čo sociálna opora bola meraná prostredníctvom dvanástich položiek zostavených pre potreby tejto štúdie. Výskumné dáta boli zbierané pomocou on-line dotazníka v rozmedzí dvoch mesiacov (Október 2013 – November 2013). Výskumný súbor pozostával zo 100 respondentov, žien (n=64) a mužov (n=36), pracujúcich na plný úväzok, v manželskom zväzku a s minimálne jedným dieťaťom. V prípade žien bola jedinou efektívnou oporou, ktorá redukovala konflikt práca-rodina, opora získaná od priameho nadriadeného. Nadriadeného opora konkrétne redukovala interferenciu práce do rodiny spôsobenú záťažou. V prípade mužov výsledky indikujú, že kolegiálna opora signifikantne redukuje interferenciu práce do rodiny a naopak v behaviorálnom aspekte. U mužov opora získaná od nadriadeného signifikantne znižovala interferenciu práce do rodiny. Zároveň, ale nadriadeného opora signifikantne zvyšovala interferenciu rodiny do práce. Opora zo strany partnerky a širšej rodiny signifikantne redukovala interferenciu rodiny do práce. Táto štúdia prispieva k lepšiemu pochopeniu vzťahu medzi sociálnou oporou a konfliktom práca-rodina v našom prostredí. 

Abstract

An effort to fully understand the interface of work-family conflict and social support can be observed in psychological research for more than three decades. This study explored relationship between different sources of social support and work-family conflict in its both directions and three forms. Work-family conflict was measured by the Work-family conflict scale (Carlson, Kacmar, Williams, 2000), whereas social support was measured by twelve items constructed for the purposes of the present study. The data were collected via on-line questionnaire during the period of two-months (October 2013 – November 2013). The sample comprised of 100 participants both female (n=64) and male (n=36), working full-time, married and had one or more children. For women the results suggested that the only effective support that significantly reduces work-family is social support obtained from direct supervisor. Specifically supervisory support reduced perceived work interference with family caused by strain. For men the results indicated that collegial support significantly reduced work interference with family and vice versa in its behavioral aspect. Furthermore supervisory support significantly decreased work interference with family. However at the same time supervisory support increased family interference with work. Finally both spouse and broad family support significantly reduced family interference with work for men. This study contributes to enhanced understanding of the relationships between social support and work-family conflict in our region. 

Keywords

Work-family conflict. Social support. Sources of social support.

Bibliografické informácie (sk)

IŠTOŇOVÁ, Lucia. Znižovanie konfliktu práca – rodina prostredníctvom rôznych zdrojov sociálnej opory. Človek a spoločnosť, 2015, roč. 18, č. 1.

Bibliographic information

IŠTOŇOVÁ, Lucia. Reducing work – family conflict via different social support sources. Individual and Society, 2015, Vol. 18, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok