Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

2

Štúdie a články

Reč slovenskej mládeže žijúcej na Slovensku, v Maďarsku, Chorvátsku a Srbsku v reflexii výskumu

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisin@saske.sk

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, vyrost@saske.sk

Etnokultúrny výskum Slovákov v Srbsku, Chorvátsku a Rumunsku – špecifiká, perspektívy, význam

Ladislav Lenovský, Katedra manažmentu kultúry a turizmu, FF UKF v Nitre,  llenovsky@ukf.sk

Slovaci u Hrvatskoj u popisima stanovništva između 1880. i 2011. i perspektiva u istraživanju

Filip Škiljan, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, filipskiljan@yahoo.co.uk

Sandra Kralj Vukšić, Slovački centar za kulturu Našice, kraljsandra@yahoo.com

Slovenská minorita v Rumunsku – etnokultúrne kontexty

Miriama Bošelová, Katedra etnológie a folkloristiky Filozofickej Fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, miriam.boselova@ukf.sk

Vlna antisemitizmu v Československu vyvolaná politickým procesom s Rudolfom Slánskym a spol.

Martin Šromovský, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, sromovsky@saske.sk

Diskusia

Ekolingvistické a jazykovopolitické poznámky k majoritným a minoritným spoločenstvám

Slavomír Ondrejovič, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV Bratislava, slavoo@juls.savba.sk

Jazyková komunikácia Slovákov v Chorvátsku a Srbsku

Miroslav Dudok, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, miroslav.dudok@gmail.com

Recenzie a anotácie

ČAPKOVÁ, Kateřina. Češi, Němci, Židé? : národní identita Židů v Čechách 1918 až 1938. Praha; Litomyšl : Paseka, 2013. 368 s. ISBN 978-80-7432-294-5.

Ondrej Ficeri, oficeri@saske.sk

LIPOVETSKY, Gilles. Třetí žena: neměnnost a proměny ženství. Praha : PROSTOR, 2007. 329 s. ISBN 978-80-7260-171-4

 Lívia Pížová, livia.pizova@smail.unipo.sk

Správy

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Psychológia práce a organizácie 2015“, Praha, 20. – 22. mája 2015

Miroslava Kopaničáková, kopanicakova@saske.sk

Správa z medzinárodnej doktorandskej konferencie „Kreativní město“, Ostrava, 13. máj 2015

Lucia Kaňuščáková, kanuscakova@saske.sk 

Správa z konferencie „Medzinárodná vedecká konferencia študentov doktorských študijných programov v oblasti spoločenských vied. IV. ročník“, Olomouc, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 6. máj 2015

Lukáš Vaško, luk.vasko@gmail.com

Issue 2

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok